«Når Litlvatnet og Sandvatnet er gjenskapt, vi vil få et nytt, flott og lett tilgjengelig område i Sunndal»

Med interpellasjon: Erling Rød (Frp). (Arkiv)

Med interpellasjon: Erling Rød (Frp). (Arkiv)

Erling Rød ((Frp) har meldt følgende interpellasjon om om gjenskapning av Litlvatnet og Sandvatnet i Litldalen til møtet i Sunndal kommunestyre 20. oktober:

DEL

Kommunestyret ber om at kommunen skriver til OED, Olje- og energidepartementet, med gjenskaping av Litlvatnet og Sandvatnet i Litldalen som forslag til et nytt vilkår i den reviderte aurakonsesjonen.

Bakgrunn

NVE skriver om revisjon av konsesjonsvilkår;

Hovedformålet med en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Kjernen i en revisjon vil være å avveie dette formålet opp mot formålet med selve konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering eller ajourføring av konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder miljø. Revisjonen skal også gi anledning til å oppheve vilkår som har vist seg urimelige, unødvendige eller uhensiktsmessige.

NVE har laget et forslag til nye vilkår for Aura-reguleringene. Forslaget har vært til høring, og det ligger nå i OED for endelig avgjørelse.

Vi har alle hatt god anledning til å komme med innspill og kommentarer til forslaget.

Vi kan likevel å komme med et forslag til nytt vilkår;

Gjenskapning av Litlvatnet og Sandvatnet i Litledalen i Sunndal.

Før reguleringene i 1953 var det 3 vann i Litledalen; Dalavatnet, Litlvatnet og Sandvatnet. Etter at tilførslene ble regulert, Aurareguleringene, blir Litlevatnet og Sandvatnet tørrlagte om vinteren og i tørre perioder. Vannene har store lekkasjer i bunnen.

Dalavatnet som er dypt og demt med ei stor og grov ur, lekker slik at det nedstrøms, i Litldalselva, er «stabil» vannføring også om vinteren. Dalavatnet bør ikke tettes.

Sommeren 1956 var det et brudd på jorddammen som demte Reinsvatnet. Terskelen i utløpsosen av Sandvatnet ble ødelagt i flommen. Vannene var et viktig og fint bidrag i et spennende landskap. Litlvatnet og Sandvatnet var gode ørretvann.

Gjenskaping av Litlevatnet og Sandvatnet kan gjøres med bunntettinger og oppdemning.

Litlvatnet, 70 da, som i tørre perioder er en "«sandørken», bør bunntettes med membran i et større område i midten og nær utløpsosen.

Sandvatnet, 120 da, som i tørre perioder er ei elveør, bør demmes med en høvelig terskeldam og bunntettes 50-100 meter oppstrøms.

Tiltaket er rimelig, gjenskaper tidligere vann og landskap. Det vil ikke påvirke kraftproduksjonen ved Auraverkene.

Jeg er forundret over at vi tidligere ikke har fremmet krav om gjenskaping av de ødelagte vannene. Selv har jeg kjørt dalen opp og ned titalls ganger årlig i 50 år, uten å ha tenkt tanken.

Interpellasjonen og forslaget kommer sent, men jeg ber om at kommunen likevel fremmer forslaget til nytt vilkår. Revisjonsarbeidet begynte for 17 år siden og kommunen har ikke forsinket prosessen. Når kommunen nå kommer sent, bør departementet ikke avfeie det.

Sunndal kommune har allerede fremmet krav om at «fri bruk» av anleggsvegen skal være 100% gratis.

Når Litlvatnet og Sandvatnet er gjenskapt, vi vil få et nytt, flott og lett tilgjengelig område i Sunndal, Fossenes rike.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken