Vi ser at Bergmesteren Raudsand AS mener vi har misforstått enkelte forhold i saka, f.eks. at vi tror det er de gamle gruvegangene som skal benyttes. Vi har ikke misforstått, vi har basert oss på Bergmesterens egen presentasjoner, planprogrammet og all offentlig og kjent korrespondanse i saka, og er godt kjent med de planlagte fjellhallene. Vi er også kjent med at det er gjennomført noen undersøkelser av geologien i vinter, men vi er ikke like skråsikre som Bergmesteren på at disse viser at fjellet er godt egna, tett og sikkert. Vi er også, med rette vil jeg tro, sterkt bekymra for mulig grunnvannsforurensning, ut fra kjente fysiske lover som det er vanskelig å sette ut av spill. Og så er det en mengde andre spørsmål som forhåpentligvis utredes gjennom konsekvensutredningen. Det er interessant - og et tankekors - at på alle de andre 11 lokalitetene som har vært vurdert, også lokaliteter som geologisk og logistisk er bedre egna, har motstanden mot planene vært så sterk at planene er forlatt, selv om de kunne gi arbeidsplasser. Selv med håndtering og overvåking i henhold til alle forskrifter, er det en risiko for alvorlig skade på miljø og helse, og det er et omdømmeproblem. Vår gruppe mener at det må legges et mye sterkere føre-var-prinsipp til grunn for slike etableringer enn det som er gjort på Raudsand.