Nordmøre Interkommunale Politiske Råd, NIPR, hadde representantskapsmøte 28. og 29. april. Møtet ble holdt på Tingvoll Økopark og festen på Tingvoll Fjordhotell.

Folkestyret og velferdsstaten vår er bygd på tillit mellom folk flest og de som styrer. Faller tilliten bort, vil velferdsstaten falle i grus og troen på folkestyret forvitre.

Verdier som åpenhet, klare roller og etisk bevissthet, er viktige for at folk flest kan ha høy tillit til kommunene, vår nærmeste tjenesteyter og myndighet.

Nasjonalt regelverk legger til rette for ei tillitsskapende kommunal forvalting. Mellom anna skal reglene om inhabilitet i Forvaltingsloven og Kommuneloven gjøre sitt til at vedtak blir gjort på objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn.

Representantskapet i NIPR som alle er ordførere på Nordmøre, ødelegger igjen litt av tilliten som folk bør ha til politikken.,

Rådet er et folkevalgt organ som andre kommunale utvalg, og reglene i for folkevalgte organer gjelder.

Det var ingen i møtet som stilte spørsmål om habilitet. Likevel behandlet rådet flere saker der en eller flere av representantene som var inhabile, deltok.

I sak 20-22 bevilget representantskapet inntil 15 000 kr til «Fjordkryssingskonferansen» som skal holdes i Kristiansund 28. september.

Bak konferansen står; «Fjordkyssingsprosjektene Halsafjorden, Nordre Nordmøre Bru og tunnelselskap,Todalsfjordsambandet og ferge Aure-Hitra».

I Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap AS er ordførerne i Smøla, Aure og Kristiansund kommuner styremedlemmer. De var inhabile i saken.

I Midt-Norsk Fergeallianse AS som arbeider for ferje mellom Aure og Hitra, er ordførerne i Smøla, Aure og Kristiansund kommuner også styremedlemmer. De var inhabile i saken.

Når en så stor del av rådet som 3 av 8, var dobbelt inhabile, ble vedtaket ulovlig.


I sak 21-22 bevilget representantskapet 20 000 kr som bidrag til å realisere prosjektet Kystkrafta fase 2. Pengene skal gå til Ocean Network, ON, sitt arbeid for «å sikre sterk el-forsyning til kystområdet fra Bud til Trondheimsfjorden».

Nordmøre Energiverk NEAS er en sentral netteier og -utbygger i området er også medlem av nettverket. Ordførerne i Aure, Kristiansund og Averøy kommuner er styremedlemmer i NEAS. Ordføreren i Smøla kommune er varamedlem. De var inhabile. Når 4 av 8 medlemmer av rådet er inhabile, var vedtaket ulovlig.


NIPR hadde også et møte 17. og 18. februar i Kristiansund.

I Sak 04-22 Domstolstruktur, vedtok Representantskapsmøtet at administrasjonen utarbeider et forslag til høringsuttalelse som sendes medlemmene for innspill.

Administrasjonen i NIPR laget forslaget som uten flere vedtak, ble sendt som høringsuttalelse. Skriveriet på 7 sider, har navnene til representantskapsmedlemmene under. Leder og nestleder er titulert som det, mens alle de andre tituleres som ordførere. Det er ingen signatur, hverken med penn eller elektronisk.

Kommuneloven sier i §11-2 «Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter».

Hvis uttalelsen var fra NIPR, var den ikke vedtatt.

Hvis uttalelsen var fra kommunene, var den ikke behandlet i mer enn et par av kommunene. Sunndal kommunestyre vedtok i sak 31/22 det motsatte av det som ble sendt fra NIPR, med ordførerens navn under.

I samarbeidsavtalen for NIPR er det skrevet at de kan behandle og fatte beslutninger om; - Uttalelser på vegne av rådet

I representantskapet sitter det ikke ordførere, kun folkevalgte representanter. Organet kan ikke ha underskrifter fra ordførere hvis saken ikke har vært behandlet i de respektive kommunestyrene.

Jeg vet ikke om NIPR er en gjøkunge som tar seg til rette, eller om det bare er en kostbar koseklubb. (Rådet bruker 10 dager i året på møter, og Sunndal kommune betaler 200 000 kr/år i kontingent).

Jeg anbefaler at medlemmene i representantskapet som alle er fastlønnede politikere, bruker litt tid på kommuneloven, forvaltningsloven, habilitetsveilederen, anbefalinger om eierstyring, håndbok for ordførere, kurs om ny kommunelov og samarbeidsavtalen for NIPR.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.


Sunndalsøra 2022-05-29