Norsk olje- og gassvirksomhet sikrer tusenvis av gode arbeidsplasser over hele landet og gir store inntekter til velferdssamfunnet. Bare i 2020 brukes nesten 250 milliarder oljekroner inn i norsk økonomi, et angrep på oljeindustrien er derfor også et angrep på velferden for folk flest.

Regjeringen skal i løpet av våren legge frem forslag til forvaltningsplan for Barentshavet som inneholder forslag på hvor iskanten skal gå. Møre og Romsdal FrP mener forvaltningsplanen må brukes til å sikre norsk olje- og gassindustri langsiktige og forutsigbare rammer. Bare det vil trygge folks jobber.

Norsk venstreside har i samarbeid med miljøbevegelsen lenge gått løs på Norges viktigste næring med krav om utfasing av produksjonen. De siste månedene ser vi stadig tydeligere tein på at denne motstanden nå også kommer i Arbeiderpartiet. Stadig nye fylkeslag har argumentert for at iskanten skal legges så langt sør som mulig.

Møre og Romsdal FrP mener det er prisverdig å ønske å ta vare på fisk og livet i havet, fiske og sjømat er også viktige næringer for vårt fylke. Faktum er likevel at det ikke er noen motsetning mellom petroleumsutvinning og hensynet til andre næringsinteresser, klima og miljø.

Vi har over 40 års erfaring fra oljevirksomhet på norsk sokkel. I Barentshavet har vi kompetansen og teknologien som skal til for å utvinne oljen på en trygg og skånsom måte. Det er rett og slett slik at ingen petroleumsvirksomhet på norsk sokkel gjennomføres med mindre den kan utføres på en forsvarlig måte.

Endatil FNs klimapanel åpner for at mellom 16-26 % av energimiksen i 2050 vil komme fra petroleumssektoren. Lavere olje- og gassproduksjon i Norge vil gjøre Norge fattigere, og være tidenes gavepakke til sjeikene i midt-østensom vil erstatte den norske produksjonen. Det er en meningsløs politikk for landet. En politikk som setter arbeidsplasser i fare. Derfor står Møre og Romsdal FrP opp for oljeindustrien.

Vi vet at det er enorme muligheter for å realisere store verdier fra uoppdagede ressurser. Per i dag sier anslagene av vi bare har produsert rett under halvparten av de petroleumsressursene som finnes på norsk sokkel. Om lag 2/3 av Norges antatte gassressurser er ennå ikke produsert. Dette gjør det avgjørende å åpne for kunnskapsinnhenting og åpning for petroleumsvirksomhet i nye områder som Barentshavet-Nord, og i Lofoten, Vesterålen og Senja.

I tillegg til å gi store inntekter muliggjør norsk gass at kull kan fases ut i europeiske land, som i Storbritannia, Polen og Tyskland. Dette gjør vår gasseksport til en viktig del av løsningen i EU-lands klimapolitikk og sikrer at utslippskutt blir gjennomført der det monner mest, fremfor å plage egen befolkning med symbolpolitikk.

I dag er det om lag 225 000 over hele landet som er sysselsatt i olje- og gassnøringen, og verdiskapningen per sysselsatt er klart størst blant alle næringer. Denne sysselsettingen, verdiskapningen og ringvirkningene skal være med å drive Norge fremover i overskuelig fremtid. Derfor må ansvarlige politikere sikre gode og forutsigbare betingelser som tar hensyn til Norges viktigste næring. Alt annet er et angrep på alle de som arbeider i olje- og gassindustrien i dag.

Møre og Romsdal FrP mener derfor oljeindustrien må utvikles, ikke avvikles.

Møre og Romsdal FrP ber derfor FrPs Stortingsgruppe i forbindelse med behandlingen av forvaltningsplanen bidra til:

- Å sikre fortsatt stabile og langsiktige rammebetingelser for olje- og gassnæringen, på en måte som sikrer arbeidsplassene i næringen.

- Å basere definisjonen av iskanten av hvor den faktisk ligger og basert på siste oppdaterte kunnskap, i tråd med forslagene fra industrien.

- Å igangsette konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.