Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

Gards- og bruksnummer som ble brukt opprinnelig i søknaden var 40/54, som er privateiendommen til tidligere Aluscan-gründer Kjell Olav Sjøli.

I pressemeldingen heter det videre:

Bergmesteren Raudsand AS søker om å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på eiendom med gnr./bnr. 40/64 på Raudsand i Nesset kommune. Hensikten med anlegget er å sortere ut metaller. Utsortert metall vil bli omsatt videre av Stena Recycling AS. Mottatt bunnaske vil være klassifisert som farlig- eller ordinært avfall. Bergmesteren Raudsand AS ønsker også å benytte sorteringsanlegget til å gjenvinne metaller fra annet avfall som er planlagt deponert i omsøkt Deponi 2. I Deponi 2 vil også restfraksjonen fra bunnasken bli deponert. Det er kun aske klassifisert som ordinært avfall som skal legges i dette deponiet.

Bergmesteren Raudsand AS søker om årlig behandlingsmengde på inntil 400 000 tonn og maksimal lagring til enhver tid på 10 000 tonn. Bergmesteren Raudsand AS har i søknaden opplyst at det forventes en lav miljøbelastning fra etablering og drift av sorteringsanlegget. Det er ikke søkt om spesifikke grenseverdier for utslipp til luft, vann eller støy. Bergmesteren Raudsand AS planlegger å benytte anlegget frem til området må ryddes for omsøkt etablering av behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall.

Området der anlegget skal ligge er omfattet av forslaget til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand, som ble lagt ut på høring i april 2018 og som nå er til behandling i Nesset kommune.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Søknaden fra bedriften er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Nesset kommune og lagt ut på kommunens nettside. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 9. november 2018.