Naturvernforbundet krever slutt på hiuttak av jerv for å holde bestanden nede. Den omstridte metoden brukes i tillegg til vanlig lisensjakt.

Vilt er vanligvis fredet i yngletiden, men myndighetene har gjort et unntak for jerv. Fra 2001 til i dag er det gjennomført 142 hiuttak av jerv i Norge, melder NRK.

– Dette er en barbarisk metode som brukes kun for å redusere bestanden av en sterkt truet art i norsk natur, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til kanalen.

Metoden innebærer at ansatte i Statens Naturoppsyn oppsøker jervehi, henter ut jervevalper og avliver dem. Hiuttaket gjøres i tillegg til ordinær lisensjakt som et tiltak for å holde bestanden på det nivået Stortinget har bestemt – som er 39 jervekull i Norge hvert år. Begrunnelsen for hiuttak av jerv er at jerven er det rovdyret i Norge som tar flest sau.

– Hiuttak har vært den måten å regulere jervebestanden på som gjør at vi kommer i tråd med bestandsmålet. Vi må både ivareta hensynet til jerven som et rovdyr og på den andre sida beitenæringa, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet til NRK. (©NTB)