Pengene skal bidra til å styrke tilskuddsordningen til infrastruktur til kommuner som slår seg sammen.

Knytte de sammen

– Målet er å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 at det skulle opprettes en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som slår seg sammen.

Det ble satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016. Disse pengene er nå fordelt.

Vestfold stikker av med 18,5 millioner, mens nye kommuner i Sør-Trøndelag får 19,5 millioner.

– Tilskuddene vil hjelpe kommunene med å bygge noe nytt, og vil binde de nye kommunene bedre sammen, sier Jan Tore Sanner.

Både fylkeskommuner og kommuner ble oppfordret til å søke om støtte til prosjekter.

I budsjettbehandlingen i Stortinget oppfordret også Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet regjeringen til å vurdere å øke pengebeløpet.

– Kommunereformen skal sikre sterke velferdskommuner nå og i fremtiden. Det er viktig at kommuner som henger sammen og hører sammen også møter framtiden sammen, mener Sanner.

Etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak kunne det søkes om midler til. Tiltakene måtte befinne seg fysisk i kommuner som har fattet vedtak om å slå seg sammen. Søknadene blir behandlet etter at det er fattet vedtak lokalt om sammenslåing.

Små tiltak

– Enkelte steder er det bare små tiltak som skal til for å knytte en ny kommune bedre sammen. Det kan være gang – og sykkelvei, bredbånd eller andre infrastrukturtiltak, sier Sanner.

Det er nå satt av 100 millioner i 2017. Til sammen vil det dermed bli betalt ut 150 millioner kroner i 2016 og 2017 til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen. (ANB)