Sunn­dal for­mann­skap be­vil­get 50.000 kr til Land­bruk Nord­vest

Kom­mu­ne­di­rek­tø­rens inn­stil­ling lød på 45.000 kr, men et en­stem­mig for­mann­skap slut­tet seg til et for­slag fra Odd­veig Gik­ling-Bjør­nå og Jør­gen Sings­dal (Sp) om å heve be­lø­pet til 50.000 kr, som var i tråd med søk­na­den fra Land­bruk Nord­vest.