Årets hap­pe­ning for ele­ver og be­drif­ter: – Vi opp­ford­rer sterkt om å bru­ke den­ne are­na­en

SuSu:Arena er et vik­tig mø­te­sted mel­lom ele­ver og be­drif­ter. I slut­ten av må­ne­den skjer det i Sunn­dal.