Gå til sidens hovedinnhold

Driver rusarbeid på flere arenaer

Artikkelen er over 7 år gammel

Arbeidet med rus ligger absolutt ikke brakk ifølge Nav. De er tydelig på at mye blir gjort i kjølvannet av rusteamet.

SUNNDAL: Aktiv hverdag og tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialhelsetjenesten, og er eksempler på hvordan Nav jobber med rusproblematikken. Sjef ved Nav Sunndal, Anne Karin Grimstad, og ressursperson på fagområdet rus og psykiske lidelser, Mette Kristin Silseth, er opptatt av å sette rusomsorgen i et større perspektiv enn bare rusteamet.

– Det er et tett nettverk på tvers av de kommunale tjenestene som følger opp rusmisbrukerne, sier Grimstad.

Rusteamet var et prosjekt som gikk ut på å ha en og en halv stilling som jobbet tett inn mot rusmiljøet. Stillingene var besatt av Beate Elshaug og Johnny Moen.

– Det ligger i et prosjekts natur at det avsluttes når prosjektperioden er over, sier Grimstad.

Hun forklarer at Nav høster av erfaringene rusteamet gjorde, og jobber med å videreføre arbeidet på. En 100 prosent stilling som rusmedarbeider er opprettet. I tillegg er det to 50 prosent stillinger, en er rettet mot boligsosialt arbeid, og den andre er et engasjement som går mer direkte inn på rusforebyggende- og oppfølgende arbeid.

Aktiv hverdag

Nav ser tilbake på rusteamet og konkluderer med at prosjektet er sårbart.

– Vi kan ikke belage oss på at enkeltpersoner skal stille opp til alle døgnets tider. Vi trenger flere å spille på og det har vi nå, sier Grimstad.

Hun vil ikke undervurdere det rusteamet gjorde, men understreker at det ikke er en metode som holder over tid.

– Med Aktiv hverdag som utgangspunkt, får vi et mer organisert og styrket ordning. Rusarbeid er tøft. Vi må ha et robust system med mange lagspillere for å holde en god standard på både tilbudet til brukerne og arbeidsmiljøet til våre ansatte, sier Grimstad.

Hun avviser kritikken om at rusteamet har blitt erstattet av en person med rigid kontortid.

– En døgnkontinuerlig vakt som er bundet opp mot rus går ikke, det har vi ikke ressurser til, sier hun.

Det betyr ikke at de rusavhengige er overlatt til seg selv. De kan på lik linje med andre henvende seg til nødetater og døgnbemannede tjenester. Grimstad understreker også at når Aktiv hverdag åpner sine lokaler i høst, vil det være både kvelds- og helgetilbud der.

– Aktiv hverdag skal være en base for aktivitet for ulike brukere.

Hun forklarer at en ikke jobber med rusmisbrukere som en spesiell gruppe, men tenker mer helhetlig i tråd med samhandlingsreformen og helse og omsorgtjenesteloven.

Brakkeboligene

At brakkene som ble satt opp som boliger for rusmisbrukere på Håsen nå er stengt, sørger ikke Nav-sjefen over.

– Alle som har behov for bolig har fått det nå. At brakkene er stengt betyr ikke det samme som at folk er satt på gata. Det er ingen boligløse i Sunndal per i dag som er kjent for Nav.

Hun innrømmer at boliger for rusmisbrukere og andre vanskeligstilte er en utfordring. Det er nedsatt en byggekomité i kommunen der også Nav er representert. Målet er å bygge boliger for vanskeligstilte.

– Nav jobber daglig med å hjelpe folk til å skaffe egen bolig og å opprettholde en god levestandard der de bor.

Oversikt og kompetanse

Grimstad er opptatt av å samle de gode ressursene kommunen har å by på.

– Når det gjelder rusarbeid må vi jobbe sammen, dra nytte av hverandre og lytte til ulike erfaringer. Det er ikke fruktbart å så tvil om det arbeidet som blir gjort, sier hun.

Nav har, i følge Grimstad, god oversikt over rusmiljøet i Sunndal.

– Vi sitter på sterk kompetanse på rusfeltet. Våre mål er å være en informasjonskanal for hjelpeapparatet, vi skal være tilgjengelige for brukerne våre og vi skal fagne opp signal fra samfunnet.

Hun avviser at det er oppstått et vakuum etter at rusteamet avsluttet sitt arbeid.

– Det er mange i kommunen som daglig arbeider med rus. Rusomsorg er et kommunalt ansvar, sier Grimstad.

Hun ser fram til oppstarten på Aktiv hverdag.

– Det er et opplegg jeg har stor tro på og som blir spennende å følge framover.

Samarbeid og tverrfaglig nettverk

Selv om arbeidet til rusteamet er avsluttet fortsetter Nav sitt samarbeid med politiet og Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS). Nav har også god kontakt med andre tjenester i kommunen.

– Vi er opptatt av å tenke helhetlig. Vi må være nær det hvert enkelt menneske har behov for, slik at hverdagen kan fungere mest mulig normalt, sier Grimstad.

Hun ramser opp støtte og praktisk hjelp til bolig, økonomisk styring, arbeidsliv og utdanning. Den tverrfaglige tanken er utgangspunktet når Nav tar fatt i et problem.

– Vi samarbeider med psykisk helse, legevakten, politiet, barnevernet og andre aktuelle tjenester ettersom hvem brukeren vår er.

Det primære målet til Nav er å få misbrukere inn i en behandlingsform som skal hjelpe dem til et rusfritt liv. Ved første møte blir det lagt en plan, oppfølging etter behandling er en del av opplegget.

Kommentarer til denne saken