Fraråder fiskeanlegg

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

VERMØY: Fagrådet for forvaltning av fiskeelevene i Sunndal fraråder enstemmig at Aqua Gen Norway AS blir gitt anledning til kommersiell oppdrett/rogninkubering i anlegget på Vermøy. Kommunens administrasjon og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har samme syn på saken.

DEL

Fagrådet uttalte seg mandag, og saken skal opp i torsdagens teknikk-, miljø- og kulturutvalg. Saksbehandler Carl S. Bjurstedt viser til hensynet til det nasjonale laksevassdraget Driva.

På bakgrunn av tilbakemeldinga fra DN og holdninga til Mattilsynet sentralt, kommer det til å bli vanskelig å få nødvendige tillatelser til tiltaket.

– Effekten for lokalt næringsliv og økonomi av et friskmeldt Drivavassdrag med en god laksebestand vil være langt større enn effekten av et anlegg for rogninkubering.

– BETYDELIG RISIKO. Om det siste kan virke negativt for det første, er det liten tvil om at lakseelva må gå foran, skriver Bjurstedt. Dette er også i tråd med miljøhensynene som ligger bak Stortingets beslutning om nasjonale laksevassdrag, som Sunndal har sluttet seg til. Veterinærmyndigheten mener at sannsynligheten for smitte er liten, men DN vurderer at denne sannsynligheten er større.

– Sjøl om sannsynligheten vurderes som liten, vil konsekvensene være svært store. Risikoen blir dermed noe vi må ta hensyn til. Både ut fra rene miljømessige vurderinger og ei vektlegging av lokalt næringsliv, blir konklusjonen derfor at kommunen bør gå imot at det gis konsesjon. Risikoen er ikke ubetydelig, slår saksbehandleren fast i sin vurdering av saken.

HELLER MOT GYRO. Han påpeker at anlegget bør prioriteres for å ivareta de lokale stammene av sjøørret og laks i forbindelse med bekjempelse av Gyrodactylus salaris.

– Også her tilsier både miljømessige og næringspolitiske vurderinger at kommunen bør gå imot konsesjon, anbefaler Bjurstedt. Kontrakten mellom TrønderEnergi og Aqua Gen Norway AS kan sies opp med seks måneders varsel dersom TrønderEnergi får pålegg fra DN om å ta i bruk anlegget til kultiveringsformål for Driva. DN argumenterer for øvrig først og fremst om at elva trenger kultivering.

– HELT UVURDERLIG. – Med mulighet for et slikt pålegg alt i 2007 er det lite poeng i å flytte virksomheten til Vermøy i to sesonger, skriver saksbehandleren.

Ola Bræin understreket under møtet i fagrådet at DN er meget skeptisk til Aqua Gen Norway AS sine planer og uttaler seg usedvanlig klart i saken. Det enstemmige fagrådet for forvaltning av Driva, Litjdalselva og Usma er også klinkende klar i sin uttalelse.

– Det er helt uvurderlig hva Driva kan bety for turismen og oss framover. Elva skriker allerede nå etter kultivering. Vi må ta vare på arven vår, poengterte Jostein Myrhaug. Bræin uttrykte bekymring for utviklinga av aurebestanden.

STØTTE I LOV? – Det er uheldig at Mattilsynet, som har hovedansvaret på feltet, ikke ser noen stor smitterisiko, sa Jon Ivar Eikeland i areal- og miljøavdelinga i fylket. Han presiserte at løpet uansett kan være kjørt for Aqua Gen Norway AS dersom det er forbud mot kommersiell oppdrett.

Mattilsynet har nemlig opplyst at nye settefisk- eller kultiveringsanlegg for et nasjonalt laksevassdrag ikke vil få tillatelse på grunn av en paragraf i fiskesjukdomsloven.

Artikkeltags