Det er grunneierne Magnus Sæther og Ola og Jon Ivar Smistad, samt Per Steinar Husby som står bak Gaudalskraft. Etter nærmere to års planlegging fikk utbyggerne konsesjon i november i fjor og detaljplanene ble godkjent i februar. Bygging av kraftverket kom i gang rett før påske.

– Det har gått radig, sier Per Steinar Husby. Vi har vært heldig med været under anleggsperioden, og ligger om lag ei uke foran skjema med fullføringen. Total utbyggingspris var beregnet til 12 millioner kroner, og vi går i alle fall ikke over på budsjettet, sier han.

Det er tsjekkiske Hydrohrom som har levert det tekniske utstyret til kraftverket, og fem mann fra produsenten har den siste tida vært travelt opptatt med å fullføre prosjektet med montering av turbiner og generatorer og kobling av styresystemene. Torsdag ble trykket satt på, og i løpet av kommende uke regner en med å starte prøvedrift. Når driften kommer i gang for alvor, trolig en gang før jul, skal strømmen føres inn på nettet og driftes av Sunndal Energi – i første omgang.

Det er for øvrig Nesset Bygg som har hatt arbeidet med bygg og inntaksdam, mens Erik Nastad AS i Straumsnes har bygd rørgate og demning.

156 meter fall

Gaudalskraft skal utnytte det 156 meter høye fallet fra inntaksdammen ovenfor den øvre sperredammen, det gamle historiske kulturminnet i Gaudøla, og kraftstasjonen nede ved fylkesveien.

Vannet går i nedgravde rør, 80 og 90 centimeter i diameter, i halvannen kilometer ned til stasjonen. Det vil stå 1.000 tonn vann i røret, og når stasjonen går for fullt, vil vannet ha en hastighet på 3,5 meter i sekundet. Nede i stasjonen er det bygd to Pelton turbiner, som med full kapasitet vil kunne gi 2.100 kW, tilsvarende 8,5 GWh i året. Det er omtrent en tredjedel av størrelsen til det nye Ryssdal og Jordal kraftverk i Jordalsgrend.

– Slik vannføringa i Gaudøla er akkurat nå, kan vi neppe få ut mer enn 300 kW, sier Husby. Men anlegget er dimensjonert slik. En kan normalt kjøre for fullt bare i 20 prosent av driftstida.

Skånsom utbygging

Det er en skånsom utbygging som nå går mot slutten. Inngrepene i naturen er små. Anleggsvegen er den gamle skogsvegen opp til Gaudalen, som riktig nok er utbedret noe, og det var bare nødvendig å bygge 100 meter ny veg ned til inntaksdammen. Her er det bygd en terskeldam av løsmasser, med tetting av morenemasser og duk, og deretter plastret med stor stein. Overløpsdammen er konstruert for å tåle store flommer.

Betongdelen av inntaksdammen er beskjeden, ikke synlig fra dalen, og det er også beskjeden trafikk i dette området. NVE har satt strenge estetiske krav til utbygger. Elveløpet nedstrøms inntaksdammen er justert og skal plastres med stein fra elveløpet og planeres på en erosjonssikker og estetisk måte. Det skal også bygges en terskel i elveløpet.

Framtida for

mange bygder

– Utbygging av små kraftverk vil være framtida for mange bygder, sier Husby. I dag er det utbygd totalt 110 TWh her i landet, og NVE regner med at det er mulig å bygge ut ytterligere 20 TWh utenom verna områder. Om en trekker fra konfliktfylte utbygginger, så vil potensialet tilsvare krafta som tre aluminiumverk av Sunndal verks størrelse bruker i året.

– Det er potensial til flere kraftverk i Øksendal, og flere grunneiere vurderer ei utbygging, sier Per Steinar Husby.

Gaudalskraft har diskutert videre planer for utbygging av et kraftverk nummer to lenger oppe, der en tenker bygd en inntaksdam innenfor Setersetra i Gaudalen, med nedgraving av rør ned til kraftverket. Vannet fra dette kraftverket vil i tilfelle bli ført ut i inntaksdammen for det kraftverket som nå er i ferd med å bli fullført.