Erling Rød (FrP) har levert lang og godt illustrert artikkel om nytt Aura kraftverk ved siden av det gamle, som ble publisert 9. september. Han anslår at utbyggingskostnaden for det samt flere småkraftverk vil bli 5-7 milliarder kroner. Han nevner at «vernereglane i området må endrast eller fråvikast».

Les også

1 TWh i Aura og Litldalen

Jora (fra Skamsdalen) er relativt stor sideelv til Lågen i Lesja-Dovre, med utbyggingsplan som var del av Samlet plan fra 1986; men som ble uaktuell med vernevedtak i 2005. Ett alternativ for Jora var overføring til Aursjøen; men med knapp kapasitet i Aura kraftverk ville slik overføring gi lite ny kraft vinterstid. Dette «bidro» til vernevedtaket i 2005.

I stedet for nevnt overføring fra Jora, ble det nylig et Rosten kraftverk ved Lågen, som er avhengig av vannføringen fra Jora. Dermed vil over-føring til Aursjøen nå kreve både omgjøring av nevnt vernevedtak, og kompensasjon for mindre vann til Rosten og nedenforliggende kraftverk.

Å gjøre om et vernevedtak for et vassdrag «sitter langt inne»: I tilfellet Jora må nok overføring til Aursjøen begrunnes som både tiltak mot skadeflommer i Lågen, og tiltak for bra vannføring og lakseoppgang i Aura-elva nede i Eikesdalen. Eventuelt nytt Aura kraftverk må altså bygges i Eikesdalen, i stedet for nær Sunndalsøra.

Det er 53 år siden Mardøla-aksjonen. Den var dels protest mot utbygging av Mardalsfossene, og dels protest mot overføringen av vannet i sideelvene til Aura til kraftverkene Aura og Grytten, så Aura i Eikesdalen ble nesten tørrlagt og ødelagt som lakseelv.

Undertegnede tror at Aura i Eikesdalen kan restaureres som lakseelv, med bygging av relativt stort pumpekraftverk mellom Lågen i Lesja og nytt Jora-basseng ca. 800 m.o.h., som kan tilføres vann også fra sideelva Grøna. Da må det også bygges et lite «øvre» pumpekraftverk, mellom det nye bassenget og overføringstunnel fra Jora i Skamsdalen til Aursjøen, så vann fra Lågen kan pumpes opp til Aursjøen, i stedet for å slippes gjennom flomluker ved flere kraftverk langs Lågen.

Da må nok Aursjøen demmes opp ytterligere noen meter, som felles magasin for pumpekraftverk antydet her og «laksekraftverk» nede i Eikesdalen! Skadeflommer langt nedover i stort vassdrag ble grovt undervurdert som problem, da Jora ble vernet i 2005. «Hans»-flommen i august var sterk påminnelse om at Aursjøen både kan og bør brukes som magasin, for også noe vann som renner til eller i Lågen.