Den delen av detaljplan for Beiteråsen som gjelder offentlig idrettsanlegg, brannstasjonstomt samt ny kryssløsning på E39 - sendes på begrenset høring til regionale myndigheter, grunneiere og berørte parter.

Dagens utkjørsel ut i E39 skal flyttes på grunn av nyhallen, og brannstasjonen rives og ny bygges. Flytting av krysset og hvilke krav det skal bygges etter, har vært noe ugrei mellom kommunen og Statens vegvesen.

Den er tegnet inn sør for flerbrukshallen, langs veien mot ny utkjørsel. Krysset blir på samme nivå som flerbrukshallen og den nye brannstasjonen.

– Det blir et godt kryss og avkjørsel, sa avdelingsingeniør plan Per Gunnar Løset da han presenterte saken i siste formannskapsmøte.

Nå er det greit

Nå har vegvesenet varslet at Vegdirektoratet har godkjent avvik i vegnormalen N100. Men den lange veien mot enighet, har har ført til at krysset ikke blir ferdig når hallen står ferdig i sommer.

Kommunen ber dermed om at det gis dispensasjon for bruk av den eksisterende utkjørselen. Således er det tatt inn en rekkefølgebestemmelsene, at krysset skal være opparbeidet og godkjent senest seks måneder etter at ferdigattest for ny flerbrukshall på området er gitt. Den eksisterende avkjørsel til området skal stenges når nykrysset tas i bruk.

– Dette er det likeste vi kan få til. All honnør til stayerevnen til de som holder på med slike saker, sa Gunnar Waagen (KrF), som også er leder av byggekomiteen for hallen.

Mot vest

Allerede i utgangspunktet fra våren i fjor, var det innsigelser fra flere offentlige instanser. Løset har vært kommunens mann på saken.

Etter noe fram og tilbake etter tidligere høringsversjon, er krysset etter enighet med vegvesenet flyttet 31 meter mot vest. Passeringslomme er tatt med og planområdet er utvidet for å ta med frisiktsoner. Norplan As har stått for prosjekteringen.

Koster flesk

Waagen kommenterte at egentlig skulle krysset være gratis. Billig blir det ikke. Selve kostnaden med krysset er beregnet til 2,6 millioner kroner. Så går det med en million kroner til å bygge vegen mellom det gamle krysset og det nye.

Men overslaget er usikkert på grunn av usikkerhet vedrørende grunnforholdene.

Flere prøvegroper ble grav i mars, og det er påvist kvikkleire i ett av de fem prøvepunktene. Men det antas at den er lokal, siden der er fast fjell i andre prøvehull. I saksframlegget meldes at videre undersøkelser må gjennomføres.

Ikke minst for å sikre at stabiliteten til E39 ikke påvirkes.

Enig med grunneier

En skogsveg avskjæres fra atkomst til E39 av det nye krysset. Der er det kommet en løsning med vegrett over den eksisterende skogsveg tilhørende gnr 110, bnr 1. Den eies Rannveig Eikrem.