Sammenligning av kommuneøkonomi er et omdiskutert tema rundt kaffebordene for tiden. La oss se litt på de faktiske tallene i noen av de markante sektorene.

Grunnlaget er Kostra nøkkeltall som ligger presentert på statistisk sentralbyrå sin nettside, SSB.no. Tallene innrapporteres årlig av kommunene. Her er Oppdal, Surnadal og Sunndal presentert, men vi fokuserer på Oppdal og Sunndal pga likhetene i omfang og folketall.

Innbyggere:

Sunndal har totalt 35 flere innbyggere enn Oppdal ifølge SSB.

Barnehage:

Sunndal har 380 innbyggere fra 0-5 år. Oppdal har 368. Sunndal bruker 14.466.404 kr mer enn Oppdal i barnehagesektoren.

Grunnskolen:

Sunndal har 758 innbyggere fra 6-15 år. Oppdal har 824. Sunndal bruker 23.045.581 kr mer enn Oppdal i grunnskolesektoren.

Helse og omsorg:

Vi antar at tallet på eldre og pleietrengende er tilsvarende likt i de to kommunene. Sunndal bruker 55.687.365 kr mer enn Oppdal innen helse og omsorg.

Driftsinntekter og utgifter:

Sunndal kommune har ifølge kostra 118 millioner høyere driftsinntekter enn Oppdal. Sunndal kommune har ifølge kostra 157 millioner høyere driftsutgifter en Oppdal. Oppdal viser til 1.288.184 kr i underskudd. Sunndal kommune viser til et underskudd på 40.843.980 kr.

Mange av våre innbyggere tror at Sunndal er blitt en fattig kommune. Men er det egentlig tilfelle?

En god beskrivelse av Sunndal vil i utgangspunktet være en rik kommune med kraftkonsesjoner, industrimangfold og aktivitet. Problemet er åpenbart et stort overforbruk.

Hvor overforbruket er størst kommer greit frem på ssb.no, og dette har vi vært klar over lenge.

Vi har et nokså likt utgangspunkt i de to kommunene Sunndal og Oppdal. Hvordan kan forskjellene da bli så utrolig store, hva er det de gjør annerledes i Oppdal kommune?

Forslagene til kutt som ble fremlagt vil åpenbart føre til store negative ringvirkninger for dem det går ut over, men hvor stor blir budsjettgevinsten? Hvor mange flere tilsvarende kutt må til før vi er i mål?

Risikerer vi å bli sittende igjen med en rasering og nedstenging av tilbud som gjør det verdt å bo her i Sunndalen, men likevel ikke innfri? I så fall fortsetter vi ferden med stø kurs inn mot ROBEK-lista på tross av de mange små tiltakene.

Ta tak der det vil gi mest effekt, fremfor å høvle over alle tiltak og organisasjoner som betyr så mye for innbyggerne våre.

Det er ikke skolen på Gjøra eller 250.000 til Børsetlia som gjør utslaget her, når vi bruker den enorme forskjellen i driftsutgifter mellom Sunndal og Oppdal som eksempel.

Vi har beviselig like mange skolebarn, like mange gamle, det kan umulig være utslagsgivende forskjeller i antall ansatte på gulvet. Hvor er sluket?

Sammenlign administrasjonen med de kommunene som viser til bærekraftig drift og kjør en tilsvarende nedskalering. Gjør først tiltak som virkelig monner, så får en på et senere tidspunkt supplere med mindre tiltak for å karre seg over målstreken.

Hele kommunen må bidra i denne snuoperasjonen, men ta nå ikke livet av grendene og frivilligheten i en desperat slakteseanse som første steg. Start også prosessen i den tyngste enden.