Sunndal kommune er fylkets største arealmessig, med nær 80 km fra Neslandet til Røymoen. Heldigvis bor det voksne og barn på hele denne strekningen. De fleste arbeidsplassene er sentralisert, men driftige folk har også skapt sine egne arbeidsplasser i utkantene av denne store kommunen. Skapt et mangfold til glede for innbyggere og for kommunen.

Kommunens oppgave er å legge tilrette serviceinstitusjoner og infrastruktur som gjør det mulig å opprettholde bosetting og arbeidsplasser i hele kommunen.

Det må ha konsekvenser for barnehage- og skolestruktur. I en slik kommune MÅ det bli noen små enheter, og de ER dyrere å drifte enn de store i sentrum. Slik er det bare, og det er en kostnad kommunen må ta. Det er også slik at de ideelle ønskene om barnetall og klassestørrelser ut fra økonomiske og pedagogiske hensyn noen ganger må vike av hensyn til avstander og reisetid. Det er verdivalg.

Verdivalg er det også å opprettholde institusjoner som gjør det mulig å bo i og bidra til utvikling av hele kommunen.

Da er det ganske umusikalsk å opprettholde, og kanskje også utvide, to store skoler i sentrum og legge ned det meste av det som finnes i utkantene.

Det er ingen ting formelt som hindrer en løsning med barnehage + 1.-4. klasse på Gjøra, fortsatt Løykja skole med 1.-7. for elever fra Snøva til Hoelsand og 5.-7. klasse fra Gjøra (Romfo-Røymoen).

Én stor sentrumsskole på Sande ville trolig gitt en økonomisk gevinst som finansierte det meste av ‘merutgiftene’ med å opprettholde gode tilbud utenfor sentrum. ‘Merutgifter’ i anførselstegn, for det er nødvendige utgifter som kommunen plikter å ta for å gi sine innbyggere de tilbud de har krav på. Så får politikerne heller se på hvilke ikke-lovpålagte aktiviteter det kan renonseres på.

Mange vil reagere negativt på en slik løsning. Alle på Tredal skole, noen på Hoelsand, og på Gjøra vil de sikkert helst beholde også 5.-7. klasse.

Men det betyr at alle må bidra litt for å få akseptable løsninger for ALLE.

Politikerne bestemmer. Jeg håper de lander på løsninger som gavner alle, ikke bare der de fleste velgerne bor.