Vestlandske yrkessjåfører og naturvernere ønsker trygge, gode veier framfor gigantprosjekter som Hordfast og Møreaksen.

Vi vestlendinger opplever stadig veier i svært dårlig stand. Vi vil ha sikre tofeltsveier, veiskuldre som ikke gir etter, lyse tunneler og trygghet mot ras. Vi ønsker gang- og sykkelveier og gode forhold for kollektivtrafikken.

Samfunnet har ikke råd til samtlige veiprosjekter som finnes i Nasjonal transportplan. Vi mener derfor vi må prioritere vedlikehold og veiprosjekter som gjør hverdagen bedre, for både nyttetransport og myke lokaltrafikanter. Svært kostbare og naturødeleggende, nye prosjekter, som Hordfast (Os-Stord) og Møreaksen (Ålesund-Molde), må settes på vent. Bare disse to fjordkrysningene er beregnet å koste 67 milliarder kroner, og er i særklasse de to dyreste veiprosjektene blant de 20 som Statens Vegvesen anbefaler blir prioritert.

Det har vært en eksplosiv vekst i prisen på stål de siste månedene. Hordfast bygger på eksperimentell bro-teknologi. Vi tror sluttsummen for Hordfast og Møreaksen blir langt høyere enn antatt.

Prosjektene er også svært dårlige for natur og klima, med store ødeleggelser av sterkt verneverdig natur og matjord.

Kombinasjonen av svært høye kostnader, høye bompenger og store skader på naturen, bør gjøre det lett å prioritere gode bruksveier framfor sterkt omstridte prosjekt som Møreaksen og Hordfast.

Fergefri E39 fra Trondheim til Kristiansand er beregnet til å koste 340 milliarder kroner, og er sannsynligvis det største naturinngrepet i Norge noen gang. Den samlede samfunnsøkonomiske nytten ble i 2015 anslått til minus 51 milliarder kroner.

Vi ber om at planene for Fergefri E39 blir vurdert på ny, for å finne mer moderate og miljøvennlige løsninger.