Ordfører Refstie vil ikke delta i behandlingen av kommunens årsberetning

Erling Rød (Frp) på kommunestyresalens talerstol.

Erling Rød (Frp) på kommunestyresalens talerstol.

Av
DEL

LeserbrevOrdføreren er i år som i fjor, medforfatter av årsberetningen. Han blir da inhabil og kan ikke være med i den politiske behandlingen.

Kommunestyret skal vedta kommunens årsberetning etter innstilling fra formannskapet. Årsberetningen skal utarbeides av kommunen, kommunedirektøren, og redegjøre for;

a)

forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

b)

vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene

c)

virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne

d)

tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

e)

den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling

f.

hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Årsberetningen skal gis senest 31. mars og kontrollutvalget skal uttale seg før den går til politisk behandling.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-2

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-3

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-7

For å sikre tillit til folkestyret og forebygge uetisk atferd og korrupsjon, er en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom politikere og administrasjon viktig. Rolle- og ansvarsfordelingen skal ikke bare eksisterer på papiret, men følges i praksis.

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-rad-etikkarbeid/klar-rolle--og-ansvarsfordeling/

Den nye kommuneloven er skarpere i skillet mellom politikere og administrasjon og i vinter hadde kommunens folkevalgte et dagskurs om dette;

https://juridika.no/innsikt/dette-blir-nytt-i-ny-kommunelov

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§13-3

Årsberetningen skal behandles i kontrollutvalget 29. april; https://www.kontrollutvalgromsdal.no/sunndal.396657.no.html

Årsberetningen er kommunedirektørens rapport til kommunestyret. I år som i fjor, har ordførerens kommentar kommet i årsmeldingen, foran kommunedirektørens. Ordføreren har ikke noe å gjøre i årsberetningen. Han blir da inhabil og kan ikke være med i den politiske behandlingen.

Ordføreren bør heller uttale seg i formannskapet og kommunestyret slik som andre folkevalgte. Han kan også lage et leserinnlegg eller to.

I fjor skrev jeg et leserinnlegg;

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/frp/arsmelding-med-sunndalsordforeren-i-midten/o/5-5-151195

https://www.driva.no/meninger/2019/04/25/%C3%85rsmelding-med-sunndalsordf%C3%B8reren-i-midten-18899757.ece

Når politikere er inhabile, skal det kalles inn vararepresentanter. Rotet gir en merkostnad for kommunen på minst 10.000 kr og en kommune uten «førsteordfører».

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags