AP, MDG og SV har en politisk visjon om å skjerme kultur, plan og næring, barnehage og grunnskole. Men hva med helse- og omsorgstjenesten inn i en tid der barnetallene går ned, andelen yrkesaktive synker og andelen eldre vil øke?

Det er tverrpolitisk tilslutning i formannskapet til at kommunens driftsbudsjett for 2021 må reduseres med 23 mill. sammenholdt med budsjettet for 2020. Helse- og omsorgstjenesten styrer mot underskudd på minst 13 mill. Årets overforbruk skyldes hovedsakelig at tjenesten ved inngangen til 2020 hadde mye høyere styringsfart enn budsjettrammen på 174 mill. skulle tilsi. Det er et udiskutabelt politisk ansvar å sørge for at det er samsvar mellom dimensjonering av tjenestetilbudet og budsjett.

For 2021 foreslår kommunedirektøren å redusere helse- og omsorgstjenestens ramme med 7 mill. I formannskapet 28. mai satte Germain Schmid, på vegne av de tre partiene AP, MDG og SV, fram forslag om ytterligere reduksjon av rammen til 8 mill. Dette ble vedtatt med stemmene til de 3 partiene. Saken sluttbehandles av kommunestyret kommende tirsdag, hvor det vil bli gjort endelig vedtak.

Sunndal kommune har lenge arbeidet for å fjerne all uønsket deltid i helse- og omsorgstjenesten. Så sent som 11. mars bekreftet kommunestyret at planen er å implementere dette fra januar 2021. Man må regne med at denne reformen alene vil gi tjenesten en betydelig årlig netto merutgift, som vi anslår til 20 mill.

Samlet sett vil dette stille helse- og omsorgstjenesten overfor et innsparingskrav på minst 41 mill. og gi en ramme som, med vårt anslag, ligger 23 % under dagens driftsnivå.

Dette er bakteppet når de 3 samarbeidende partiene på venstresiden velger å forsterke helse- og omsorgstjenestens andel av innsparingene til fordel for andre gode formål. Det ble sagt klart og tydelig fra formannskapets talerstol at dagens situasjon er en varslet krise. Det må derfor antas at de 3 partiene har inkludert økte årlige driftsutgifter som følge av heltidsprosjektet da de vurderte rammene for neste års budsjett.

Sunndal Høyre stiller seg 100 % bak formannskapets enstemmige vedtak om at driftsrammen for 2021 må reduseres med 23 mill. Noe annet vil være uforsvarlig, og vi mener at alle kommunens tjenesteområder må ta sin del. I forkant må imidlertid kommunestyret gjøre sin del av jobben og avstemme tjenestetilbudet. Vi minner igjen om at dette er en lenge varslet krise.

Sunndal Høyres visjon er å se hele kommunens organisasjon samlet. Med det som utgangspunkt må vi skjære der det smerter minst. Å skjerme enkelttjenester kan nok være politisk fristende, men vitner om manglende realitetsforståelse. Venstresidens talsmann Germain Schmid foreslo også at helse- og omsorgstjenesten muligens må underkastes ytterligere strukturendring. På kort sikt vil dette bare skape mer uro i en tjeneste der det allerede er mer enn nok endringsuro på grunn av heltidsprosjektet. Vi mener derfor at Germain Schmid & Co’s plan er dårlig, og at den på kort sikt vil føre til lite annet enn mer uro og spetakkel.

Sunndal Høyres plan er at vi i tillitsfullt samarbeid med administrasjonen og dyktige medarbeidere skal arbeide oss fram til de løsninger som smerter minst. Innenfor helse- og omsorgstjenesten vil det definitivt være å fortsette det gode sykefraværsarbeidet som allerede er igangsatt. Vårt mål er å se 4-tallet. Vi er også sikre på at det vil være fornuftig å intensivere satsingen på hjemmebasert omsorg. Intensivert satsing på IKT og velferdsteknologi er også en del av løsningen. Man kommer ganske sikkert ikke utenom å slå sammen avdelinger for å redusere utgifter til administrasjon. Det vil nok også bli nødvendig å redusere antallet fag- og saksbehandlerstillinger. Det kan også bli nødvendig å redusere den generelle bemanningsfaktoren på enkelte avdelinger. For å begrense omfanget av nedskjæringer, tror vi dessverre at heltidsprosjektet, på kort sikt, må nedskaleres eller utsettes.

Refrenget i kampsangen til en framgangsrik fotballklubb avsluttes med følgende strofe: «You’ll never walk alone». Det bør være kommunestyrets budskap til kommunedirektøren, helse- og omsorgssjefen og alle kommunens dyktige medarbeidere. Dersom budskapet forblir en diffus tilnærming om politisk visjon og ny strukturendring, vil resultatet raskt kunne ende opp som en fjern illusjon og et digert økonomisk mageplask.