EUs forordninger og direktiver viser miljøretningen. Det er unødvendig å diskutere dypt om Raudsand sine elementer, luft, sjø og land, er forurenset. Elementene er forurenset, punktum.

EUs vanndirektiv sitt første punkt i fortalen sier det meste: «Vann er ikke et kommersielt produkt som noe annet, men snarere en arv som må beskyttes, forsvares og behandles som sådan.»

Norges politikere er pålagt å følge opp lover og forskrifter. Overordnet virker EØS avtalen inn med pålegg om å implementere forordninger og direktiver i norsk lov og rett. EFTA med sitt overvåkningsorgan ESA har nå rettet sine kikkerter inn mot Norge, årsaken er at en rekke miljøorganisasjoner (varslere) har klaget Norge inn for ESA.

EØS-avtalen artikkel 7 (nasjonal gjennomføring)

Artikkel 7

«Rettsakter som er omhandlet i eller inntatt i vedlegg til denne avtale eller i EØS-komiteens vedtak, skal være bindende for avtalepartene og skal være eller gjøres til del av deres interne rettsorden.»

EUs vanndirektiv forplikter Norge med sin formålsparagraf 1a og c:

Formålet med dette direktivet er å etablere et rammeverk for beskyttelse av innlandsoverflatevann, overgangsvann, kystvann og grunnvann som a) forhindrer ytterligere forverring og beskytter og forbedrer statusen til akvatiske økosystemer.

c) sikter mot økt beskyttelse og forbedring av vannmiljøet, blant annet gjennom spesifikke tiltak for gradvis reduksjon av utslipp, utslipp og tap av prioriterte stoffer og avvikling eller utfasing av utslipp, utslipp og tap av prioriterte farlige stoffer.

d)sikrer gradvis reduksjon av forurensning av grunnvann.

Denne målsetting må leses i sammenheng med blant annet følgende utdypende forklaringer i fortalen til direktivet:

«11) I henhold til traktatens artikkel 174 skal Fellesskapets miljøpolitikk bidra til at målene for bevaring, vern og bedring av miljøkvaliteten nås ved en fornuftig og rasjonell utnytting av naturressurser, og den skal bygge på føre var-prinsippet og prinsippet om forebyggende tiltak, prinsippet om at bekjempelse av miljøskader skal skje fortrinnsvis ved kilden, og prinsippet om at forurenser betaler.»

I klar tekst betyr dette at myndighetenes tiltak og/eller tillatelser kan kun resultere i bedret tilstand i vannkvaliteten, og ikke forverrer den. All degradering og forverring som har funnet sted til og med år 2000 skal gradvis opphøre.

Tiltak som heretter igangsettes og som direkte eller indirekte influerer på kystvannet skal utelukkende forbedre vannmiljøet. Utslipp som pågår skal opphøre eller utfases. Arbeid, forhold eller tiltak som forverrer vannmiljøet skal ikke kunne fortsette, langt mindre igangsettes.

I tillegg virker disse inn på Norge og Raudsand:

  • 2006/118/EC. Grunnvannsdirektivet.
  • 98/83/EC. Drikkevannsdirektivet.
  • 1907/2006/EC. Forordning. Angående registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier, den såkalte REACH listen.
  • 1999/31/EC. Deponering av avfall.
  • 2010/75/EU. Industrielle utslipp.
  • 2008/98/EC. Avfallsdirektivet.
  • 1013/2006/EC. Forskrift om forsendelse av avfall.
  • 2006/117/Euratom om overvåking og kontroll av forsendelser av radioaktivt avfall og brukt drivstoff.

Raudsand sin natur må trekkes opp av giften. Tiden er inne for en langsom rehabilitering av naturen.

ESA kommer til å motta flere klager. Jeg kommer med min!