Jeg er svært fornøyd med forslaget til statsbudsjett som Støre-regjeringen legger fram i dag. Dette tar Norge i en mer rettferdig retning for vanlige folk.

Som ordfører er jeg spesielt glad for at regjeringen leverer på løftene om at kommunene skal ha gode rammer og en forutsigbar økonomi. Med Støre-regjeringens forslag får kommunesektoren et økt handlingsrom på 3 milliarder kroner ut over Solberg-regjeringens forslag. Da er utgifter til demografi, pensjon og satsingene på pedagoger og barn og unges psykiske helse trukket fra. Kommuneøkonomi handler om noen av våre viktigste tjenester som vi alle bruker daglig, slik som barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Nå får vi bedre evne til å lykkes med de store oppgavene vi har ansvar for. I de økte bevilgningene ligger blant annet et nytt tilskudd på 500 000 kroner per kommunale grunnskole. Dette kommer godt med her i Sunndal nå når kommunestyret har vedtatt å bevare skolestrukturen slik den er. Støre-regjeringen reverserer også kuttet Solberg-regjeringen ville gjennomføre i toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester for 2022, slik at kommunene slipper en stor ekstraregning for lovpålagte tjenester til personer med ekstra bistandsbehov.

Av andre viktige saker vil jeg nevne halvert elavgift i vintermånedene, at Husbanken får mer midler til startlån for nye boligkjøpere, at det kuttes ytterligere i fergeprisene, at pendlerfradraget økes, at maksprisen i barnehagen reduseres, at fagforeningsfradraget dobles samt at lag og foreninger innen kultur og idrett får full momskompensasjon. Viktig er det også at ingen mister arbeidsavklaringspengene over nyttår, og at det varsles regelendringer om dette innen sommeren. Alt dette er ny politikk som vil gjøre hverdagen litt bedre for vanlige folk, og som vil gjøre det lettere og bedre å bo og jobbe i Sunndal og på indre Nordmøre. Med dette ser jeg fram til arbeidet med budsjettet for 2022 i Sunndal kommune.