Gå til sidens hovedinnhold

Samhandling eller boikott – Quo vadis Sunndal?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sunndal Høyre vil alltid prioritere samhandling og dialog foran boikott. Sunndal Høyre er forberedt på å stille seg bak både vanskelige og enklere valg for å gjøre en samlet region sterkere.

Sunndal Høyre synes det er svært beklagelig at Helse Møre og Romsdal ser seg nødt til å forsere sammenslåingen av de to fødeenhetene nord for Romsdalsfjorden. Bakteppet er utilstrekkelig rekruttering av kompetent personell og det faktum at driftsresultatet over 3 år må bedres med ca. 450 mill. kr. for at man skal kunne realisere nytt felles sykehus (SNR). Det må ikke herske noen tvil om at vi i Sunndal Høyre hadde ønsket denne sammenslåingen utsatt og gjennomført i nær tilknytning til innflytting i nytt sykehus. Vi har også et sterkt håp om at man kan finne en god løsning for Aure rehabiliteringssenter. Medmennesker med kroniske nevrologiske sykdommer og kroniske muskel-/skjelettlidelser blir alt for lett nedprioritert i vår stadig mer høyteknologiske helsetjeneste.

Nytt sykehus nord for Romsdalsfjorden har vært planlagt siden helseforetaksreformen ble etablert i 2002. Helse Nordmøre og Romsdal vedtok først å bygge nytt sykehus i Molde på Eikrem. I desember 2010 ble dette prosjektet stanset av regjeringen, og det ble skålet i champagne på ordførerens kontor i Kristiansund. Det var da brukt mer enn 150 mill. kr. på planlegging, og spaden var klar til å bli satt i jorda. I Eikremprosjektet lå samling av flere funksjoner, men det skulle fortsatt være et betydelig sykehustilbud i Kristiansund. Dersom prosjektet var blitt fullført, ville vi nå i 2019 etter alt å dømme vært inne i det 4. normale driftsåret.

Regjeringen satte fram krav om sammenslåing av Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre, og Helse Møre og Romsdal ble etablert i juni 2011. Det ble ganske raskt startet planlegging av nytt sykehus nord for Romsdalsfjorden. I særdeleshet argumenterte Kristiansundsmiljøet sterkt for ett felles sykehus. Hovedargumentet var at fremtidens spesialisthelsetjeneste vil kreve større og bredere miljø.

I desember 2014 ble det vedtatt å bygge felles sykehus på Hjelset og et bredt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Etter dette har stemningen på ny dreid seg 180 grader i store deler av opinionen på Nordmøre. Fra å argumentere sterkt for samling, gikk man over til å arbeide for konservering. Fram til desember 2014 var fellessykehuset løsningen. Etter desember 2014 har SNR-prosjektet i økende grad fått skyld for alt som er galt.

Helsetjenesten i er i kontinuerlig utvikling. Nye behandlingsmetoder gjør at man for hvert år som går, kan gjøre stadig mer for å hjelpe stadig flere pasienter. Mange behandlinger som tidligere krevde lang innleggelse i sykehus, kan i dag gjøres poliklinisk eller ved et dagopphold. Ofte kan den praktiske behandlingen eller oppfølgingen også gjøres på fastlegekontoret.

Det er kontinuerlig tilgang på nye og ofte ekstremt kostbare medikamenter og behandlingsmetoder. Det er betydelig enklere å si ja til disse enn å bli enig om ubehagelige omorganiseringer. Ansvarlige ledere (både på kommunalt nivå og på helseforetaksnivå) må beherske begge disse disiplinene.

Det er de siste 20 – 30 årene gjort store framskritt når det gjelder akuttbehandling av store folkesykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Rask behandling etter symptomdebut er avgjørende for utfallet. I tråd med denne utviklingen har det vært investert store midler i prehosptital akuttmedisin (ambulansetjeneste). I Sunndal har vi «alltid» hatt en god ambulansetjeneste. Fram til ca. 2008 ble ambulansetjenesten på en aldeles utmerket måte - døgnet og året rundt- drevet av familien Furu. På tross av få formelle krav var kvaliteten alltid svært god. I dag har ambulansestasjonen på Sunndalsøra 2 døgnbaserte ambulanser som begge er bemannet med to fagutdannede ambulansearbeidere. Det er etablert felles god kommunikasjonsløsning både mot legevakta, spesialisthelsetjenesten og andre nødetater.

Vi i Sunndal Høyre mener at en solidarisk og høykvalifisert spesialisthelsetjeneste er svært viktig for at både Sunndal og Møre og Romsdal skal henge med i samfunnsutviklingen. Vi mener derfor at raskest mulig realisering av SNR er avgjørende. Vi mener også at en god sammenkobling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er svært viktig. Vi vil derfor sterkt advare mot en destruktiv boikott av samhandlingsarenaene.

Sist høst vedtok Sunndal kommunestyre å gå inn i et statlig finansiert pilotprosjekt sammen Molde og Moldes (fra 2020) øvrige nabokommuner. Prosjektet må sees på som et lite element i nåværende regjerings arbeid for å løse rekrutteringskrisen i fastlegeordningen. I prosjektperioden vil kommunene kunne bli ekstra sårbare for kapasitetssvikt / samtidighetskonflikter i ambulansetjenesten. Vårt råd er at Sunndal og de andre kommunene allerede nå adresserer dette og søker å finne felles løsninger i samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Løsningen er definitivt ikke boikott eller å bare øse utfordringen over på helseforetaket.

Kommentarer til denne saken