Da Arbeiderpartiet sin fylkestingsgruppe startet sitt budsjettarbeid høsten 2021 var det viktig for oss å se på noen sentrale utviklingstrekk for Møre og Romsdal. Samfunnsutviklinga påvirker oss og legger føringer for hva vi bør prioritere.

Møre og Romsdal er et fantastisk fylke. Vi har vakker natur, store naturressurser og er eksportfylke nr. 1 med et næringsliv som tilbyr interessante og gode arbeidsplasser. Vår desentraliserte skolestruktur gir ungdom i videregående opplæring mulighet til å velge i et bredt spekter av utdanningstilbud. Flertallet av ungdommene i vårt fylke velger yrkesfag. Det er veldig bra da næringslivet i industrifylket Møre og Romsdal etterspør nettopp dette. Og når Campus Kristiansund er på plass, vil vi ha fire byer som tilbyr høyere utdanning på universitets og høyskolenivå.

Men dette alene er ikke nok til å snu trenden med svak folketallsutvikling i Møre og Romsdal. Framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå viser utviklingstrekk med lav vekst, flere eldre og færre yngre. Det er også et synkende elevtall, og flyttetapet i aldersgruppa 20-29 er for høyt.

Derfor er Arbeiderpartiet fornøyd med at fylkestinget i desember vedtok et budsjett med mange store og tverrfaglige utviklingsprosjekt. Det vil være viktig for utviklingskrafta, og gjøre fylket vårt mer attraktivt.

Utviklingsprosjektet By og tettstedsutvikling blir videreført. Prosjektet har bidratt til sentrumsutvikling, møteplasser og kollektivsatsinger over hele fylket. Kommunene som har deltatt ønsket en videreføring. Det har vi lyttet til.

«Skaparkraft», et langsiktig omstillingsprogram over ti år for eksportnæringene våre, er et resultat av et tidligere forslag fra Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier Sp, KrF, SV, MDG og V. Programmet skal bidra til mobilisering av bedrifter, klynger, bedriftsnettverk, utdanning, forskning, virkemiddelapparatet og det offentlige i én felles innsats. Hovedsatsingene blir innen grønne industrielle løft, kompetanse i og for næringslivet, smart teknologi og energi. Det er satt av 15 millioner årlig framover.

Vi har dårlig tid. Vårt næringsliv konkurrerer i et globalt marked. Når Norges eksport vokser saktere enn hos våre naboer i Europa, må vi satse. Eksportandelen har gått ned de siste årene, og for eksportnæringene våre er det viktig at fylkeskommunen som utviklingsaktør bidrar. Derfor er det nødvendig at omstillingsprogrammet starter nå.

Fylkeskommunen er også sterkt involvert iblant annet realiseringen av Campus Kristiansund, Sørsida i Ålesund, ny beredskapskai på Hellesylt og omstillingsarbeid i Geirangerområdet, bærekraftshub i Molde, Ørsta kultur og kompetansesenter med ny videregående skole og mye, mye mer. Alle viktige utviklingsprosjekt som vil gjøre fylket vår mer attraktivt.

Den nye regjeringa styrket de frie inntektene til fylkeskommunene betydelig. Det er vi svært glade for. For Arbeiderpartiet og våre samarbeidsparti var det viktig å bruke av midlene til utdanning. Vi har i flere år arbeidet for en bærekraftig økonomi gjennom en rekke omstillingstiltak. Vi ser at det har vært spesielt tøft for de videregående skolene. Derfor styrka vi skolene med 20 millioner kroner, i tillegg til de 10 millionene fylkeskommunedirektøren hadde lagt inn. Vi fikk også vedtatt en kartlegging av skolehelsetjenesten ved de videregående skolene med mål om å styrke den. Pandemien har rammet unge hardt og vi vet at noen sliter med sin psykiske helse. Elevene bør ha et godt helsetilbud på skolene sine når de trenger det. En styrking av skolebudsjettet var nødvendig og vil bidra til et bedre tilbud til ungdommene våre.

Vi har sterk tro på Møre og Romsdal, og har store ambisjoner for hele fylket vårt. Med regionreformen ble rollen til fylkeskommunen som regional utviklingsaktør styrket. Dette budsjettet viser at vi tar rollen på alvor.