I generasjoner har Leite vært et samlingspunkt på Straumsnes, og mange nordmøringer har vært på besøk. Rett ved siden ligger friidrettsbanen og skytterbanen, og nå har vi bygd Nordmørshallen, som har vært en suksess fra dag én, med besøkstall som få turte å drømme om. Allidretten samler 50 barn i barneskolealder hver uke, det er fotball i flere aldersklasser, et stort klatremiljø vokser fram i klatrehallen, den nye skytebanen rekrutterer nye skyttere i de yngre klassene og ungdommene spiller basket.

De voksne spiller volleyball og fotball, det løftes vekter på styrkerommet og man samles til spinning og yoga. Og rett over veien ligger skolen vår, som med hallen nå har fått kjempefine og romslige fasiliteter for gym og fysisk aktivitet. Straumsnes barne- og ungdomsskole (SBU) har også fått nytt uteområde. En flott natur-klatrepark, er siste tilskudd. Bygd primært på dugnad.

Og midt i denne gleden og framtidstroen har Tingvoll kommune satt spørsmålstegn ved skolens eksistens, gjennom en svært omfattende skolestrukturkartlegging. Ikke fordi skolen er i dårlig forfatning, for den har god, fleksibel bygningsmasse uten oppussingsbehov. Ikke fordi innbyggerne er negative til skolen, eller mener den er for liten. Tvert imot, man er uvanlig godt fornøyd med lærere, skoleledelse og elevmiljøet som er skapt på skolen.

Kommunens kartlegging fokuserer på om dagens skolestruktur er optimal for lavere barnetall. Kommunedirektøren legger til grunn en sterk nedgang i fødselstallene, men statistikk kan framstilles på mange måter, og bør nyanseres, da det også er stor variasjon i fødselstallene, og trender blir påvirket av når man tar utgangspunktet fra. Fødselstallet har sunket noe de siste årene, spesielt i Tingvollvågen, mens nedgangen har vært mindre på Meisingset og Straumsnes. Tar man f.eks. utgangspunkt i undertegnedes fødselsår 1974, og ser ti år framover, var gjennomsnittlig fødselstall 31,5 for hele Tingvoll kommune. De ti siste årene har gjennomsnittet vært 27, og i fjor var det 30 fødsler i Tingvoll kommune. Selv om det altså er noe nedgang, er det altså ingen dramatisk nedgang.

Statistisk sentralbyrå forventer en befolkningsvekst i Tingvoll kommune i årene framover, selv om de antar stabile fødselstall. Skal vi få en befolkningsvekst i kommunen trenger vi med andre ord tilflytting. Tilflyttingen betinger imidlertid at man legger til rette for vekst i hele Tingvoll kommune, og vi vil si spesielt i Straumsnes, som er nært et voksende arbeidsmarked.

Straumsnes er innenfor den viktige pendleravstanden til et potensielt vekstområde, dvs Kristiansund-Hjelset-Molde. Og med gode jobbmuligheter, kan Straumsnes bli et godt alternativ for de som ønsker å bo mindre sentralt, med god plass, vakkert kulturlandskap og mye natur rundt seg. Allerede i dag er det områdene i skolekretsen til Straumsnes barne- og ungdomsskole; Ulset, Aspøya og Eikrem, som har størst befolkningsvekst. For å legge til rette for videre god utvikling blir det da meget viktig å bevare den gode skolen, det gode fritidstilbudet og det gode kulturlivet.

Kartleggingen til kommunen bestod av en meget omfattende møtevirksomhet, samt en spørreskjemaundersøkelse, med foreldre, lærere, ungdomsråd, FAU-ene og andre interessenter for skolestruktursaken. Nesten alle deltakere på møtene var meget samstemte om én ting: man ønsker å beholde skolen i sin egen skolekrets! Elever, lærere og foreldre, ser alle at en nedleggelse av skolen vil føre til store negative konsekvenser både for barnefamiliene, elevene og lokalmiljøet. Og disse tre faktorene henger selvfølgelig også tett sammen.

Etter en lang prosess med mulighet for mye refleksjon, presentasjon av forskning på små og store skoler, og mulighet for å høre synspunktene til hverandre, ønsket fortsatt nesten alle å beholde skolen i sin egen skolekrets. Også kommuneadministrasjonen trakk fram mange viktige momenter for å beholde skolene, og kommunedirektøren ser det f.eks. som viktig å beholde skolen i Tingvollvågen hvis man skal kunne jobbe videre med den store satsingen på utviklingen av denne delen av kommunen framover.

I en langstrakt kommune som Tingvoll med mye utpendling, blir reiseveiene fort lange. Lang skolevei tar ikke bare mye tid fra barnas fritid, det skaper også sårbarhet for mobbing og konflikter. For Straumsnes ville det vært ekstra negativt om skolen skulle bli flyttet til Tingvollvågen. Mange pendler fra Straumsnes i retning Kristiansund, og hvis man så skal reise videre motsatt vei inn til Tingvollvågen for å hente barna fra skolen, eller kjøre til fritidsaktiviteter, blir det en betydelig vanskeligere hverdag for barnefamiliene.

Vi tror det spøker for Tingvoll kommunes framtid om man skulle ende opp med å legge ned skolen på Straumsnes. Vi ser det også som uheldig at de to andre skolene i kommunen legges ned, da de er viktige for utviklingen i sine respektive nærmiljøer, og fordi barna ikke har godt av så lange reiseveier som mange vil få ved skolenedleggelser i vår langstrakte kommune.

Kjære politikere, vi stoler på at dere gjøre kloke valg for Tingvoll kommunes framtid, med Straumsnes på laget!