Arbeid til alle er jobb nummer én. Kraftige kutt i klimagassutslippene og grønn omstilling av økonomien er vår viktigste oppgave. En stor utfordring, men også en stor mulighet for Norge. Vi har rein energi og store naturressurser. Vi har teknologi og kompetanse. Vi har alle forutsetninger for å utvikle klimavennlig industri som skaper arbeidsplasser. Spesielt her i Møre og Romsdal, landets fremste eksportfylke, og i Sunndal, kraftsenteret og industrimotoren på Nordmøre.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for norsk næringsliv. Innen 2030 skal eksporten i fastlandsindustrien økes med 50 prosent samtidig som utslippene kuttes kraftig. Derfor har vi lagt fram en egen vekstplan for Møre og Romsdal. Målrettede satsinger som legger til rette for nødvendig omstilling og nye bedrifter. Der staten, arbeidstakerne og næringslivet finner sammen om tiltakene som kan utløse denne veksten. Der statlig kapital brukes for å utløse private investeringer. Der bedriftene enkelt kan bruke det statlige støtteapparatet i utviklingsarbeidet. Der vi står oppreist for EØS-avtalen og sikrer næringslivet stabile rammebetingelser. Der kommunene rustes til å drive nødvendig næringsarbeid. Der kommunene rustes til å kunne tilby arealer til næring og boliger, gode velferdsordninger og nødvendige offentlige tjenester. Kort sagt aktiv næringspolitikk av godt, sosialdemokratisk merke.

I Sunndal går næringslivet godt og arbeidsledigheten er lav. Bedriftene driver framtidsrettet utviklingsarbeid. Mange spennende og grønne etableringer er på gang. Todalsfjordprosjektet vil bygge indre Nordmøre sammen til en fergefri, vekstkraftig bo- og arbeidsregion med Ålvundfjord som sentralt knutepunkt. Nå trenger vi kvalifisert arbeidskraft. Vi trenger rimelig og rein industrikraft. Vi trenger et løft for transportvegene og en lettere hverdag for pendlere på indre Nordmøre.

Arbeiderpartiet vil derfor styrke den norske fagarbeideren. Vi vil investere i utstyr for yrkesfagopplæringen, innføre læreplassgaranti gjennom forpliktende samarbeid med arbeidslivet, skape 1000 nye fagskoleplasser hvert år og satse på desentralisert utdanning. Arbeiderpartiet vil skape nye muligheter for kraftforedlende industri. Vi vil bygge ut mer fornybar kraft, sikre at tariffmodellene for kraft ivaretar norsk industri, videreføre CO2-kompensasjonsordninga for å hindre at bærekraftig industri ikke flytter ut av Norge, og inngå gjensidig forpliktende klimapartnerskap med særlig utsatte bedrifter, der fellesskapet bidrar med støtte til omlegging og skifte av teknologi til lavutslippsløsninger. Sist men ikke minst vil Arbeiderpartiet gi infrastrukturen i Møre og Romsdal et løft. Vi vil halvere fergetakstene, prioritere veiprosjekter som binder fylket sammen, utbedre eksportvegene og redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. For å nevne det viktigste.

Skal Norge lykkes med å kutte utslipp og samtidig skape jobber, kan vi ikke nøye oss med spredte tiltak og en blind tro på at markedet ordner opp. Vi trenger tydelige mål, aktiv næringspolitikk og godt samarbeid mellom staten, arbeidstakere og næringslivet. Tida for handling er nå! Om du er enig, håper jeg du bruker stemmeretten din og stemmer Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget. Godt valg!