Tingvoll kommune må ta grep for å få økonomiskuta på rett kjøl. Ingen vil bli spart, men i budsjettet som politikerne nå skal vedta er det noen som må spare mer enn andre. Hovedtillitsvalgte i kommunen ber om klare prioriteringer nå. Utdanningsforbundet i Tingvoll støtter dette. Ingen, ei heller lærere og elever/barnehagebarn er tjent med flere ostehøvel-kutt. MEN, vi finner det høyst urimelig at barn og unge i bygdas skoler og barnehager må stå for mer enn 60 % av alle budsjettkuttet. Ja, barnetallet går ned, vi ser også behov for endringer, men det er ikke SÅ dramatiske tall at det forsvarer at vår sektor må bære en SÅ stor del av nedskjæringene.

Vi registrerer at kommunaldirektøren argumenterer med reduserte rammeoverføringer fra staten. I følge deres egne tall (Handlingsprogrammet) er det noe reduksjon i inntektene til kommunen pga. eiendomsskatt, men både rammetilskuddet fra staten og inntektsskatten budsjetteres faktisk med en liten økning. Derimot er det «andre tilskudd» og «tilskudd fra andre» som reduseres. Kraftig. Dokumentet viser ikke til av dette «andre» er. Vi gjetter at en del av dette har med nedleggelse av asylmottak å gjøre, men uansett hva det er tilsier det vel at andre enn avdeling oppvekst bør ta en større del av kuttene.

Til slutt ber vi om at diskusjonene om tall også inkluderer en diskusjon om INNHOLD. Det er så lett å snakke om å kutte stillinger – og kutt med antall kroner. Men for å gjøre en kvalifisert prioritering må vi kunne se konsekvensene og innholdet i kuttene. Handlingsprogrammet har mange ord, det er mye «bærekraft» - men det er lite konkret, vi trenger en synliggjøring og en tydeliggjøring av det som ligger bak tallene.