Aura Avis har nylig hatt en omtale av en bekymringsmelding fra rådmann Odd-Arild Bugge i Tingvoll kommune om fareaspekter for helleristningene på Honnhammaren ved etablering av Stena Recyclings gjenvinningsanlegg på Raudsand, og hvor han gir uttrykk for at «kulturminnet … ikke er vurdert».

Rådmannen sier, som helt korrekt er, at KU for reguleringsplanen har vurdert at fornminnet ligger utenfor influensområdet for planområdet. I dette ligger jo nettopp at KU har vurdert kulturminnet på Honnhammeren, men har funnet at, bergmaleriene på Honnhammeren ikke på noen måte vil bli påvirket av prosjektene på Raudsand.. Det har Riksantikvaren også vurdert. Rådmannens utsagn om at kulturminnet på Honnhammeren ikke er vurdert er derfor uriktig.

Når rådmannen velger å trekke inn hydrogeneksplosjonen på Raudsand for 25 år siden fremstår dette som skremselspropaganda. Som rådmannen burde kjenne til har vi vurdert faren for nye eksplosjoner i kommunikasjon med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, basert på mengde vann som har strømmet gjennom massene i gruvegangene i disse 25 årene, dannes det nå kun små mengder hydrogen, svært langt under grensen for hva som kan eksplodere.

Dersom rådmannen er bekymret for tilstanden til helleristningene, kunne han kanskje søkt et samarbeide med Riksantikvaren for å ta vare på dem i stedet for å tillate at de forfaller som i dag, helt uten vår hjelp.