Gå til sidens hovedinnhold

Sunndal kommune leverer gode tjenester til innbyggerne

Innbyggerspørsmål - framtida for eldreomsorgen i Sunndal kommune. Svar til Randi Oldernes.

Meninger

Hadde noen i Sunndal kommune i tankene at de burde ringt til eldre hjemmeboende enslige?

Sunndal kommunestyre vedtar hvert 4.år samfunnsplan med mål og strategier. For 2020-2024 er blir denne planen ferdigstilt i løpet av høsten.

Nedenfor er mål 1 og 4 referert, siden de er mest aktuelle for dine spørsmål. Administrasjonen legger til grunn disse målene når tjenester planlegges og utvikles.

Mål 1

En attraktiv og mangfoldig kommune med stabilt folketall rundt 7 000 innbyggere i 2030

Strategier

✓ Gode oppvekstmiljø for alle barn og unge

✓ Moderne skoler og barnehager med god kvalitet

✓ En trygg, aktiv og meningsfull pensjonisttilværelse

✓ Jobbe aktivt for å opprettholde og videreutvikle tilbudet ved Sunndal vidaregåande skole

✓ Markedsføre og framsnakke Sunndal som at god kommune å bo og arbeide i

✓ Et variert boligtilbud med attraktive tomter og boliger for ulike behov og livsfaser

✓ Arbeide for trivsel, integrering og inkludering i samarbeid med næringsliv og frivillige

✓ Videreutvikle Øratorget som sosial møteplass og med ulike aktivitetstilbud

Mål 4

God helse, livskvalitet og trivsel for alle

Strategier

✓ Tidig innsats og gode oppvekstmiljø for alle barn og unge uavhengig av sosial bakgrunn

✓ Planlegge for et aldersvennlig samfunn

✓ Legge til rette for frivillig innsats

✓ Sikre et godt og verdig liv for sårbare grupper

✓ Satse på forbyggende og mestringsorienterte tilbud

✓ Gode møteplasser og godt nærmiljø for alle

✓ Et godt og variert kulturliv i samarbeid med lokale lag og organisasjoner

✓ Fremme universell utforming på alle områder

Sunndal kommune leverer gode tjenester til innbyggerne. Til sammenligning bruker vi 100 mill kr mer enn Oppdal kommune, som har like mange innbyggere. Inntektene til kommunen er blitt redusert og kommunen må dermed redusere kostnadene – og dermed tjenestene - for å ha balanse i økonomien.

Inntektene til kommunene i Norge er på noenlunde samme nivå, hvilket betyr at tjenestene i kommunene også blir relativt like. Jeg kan betrygge deg om at en kommune går ikke konkurs.

Du spør om det blir gitt orienteringer om hvordan eldreomsorgen i Sunndal i framtida blir. Våre politikere er med på å bestemme eldreomsorgen, og det blir ofte referert i avisene. Det har også vært informasjonsmøter på Pensjonistsenteret om temaet. Dette vil nok bli satt på møteplanen igjen.

Sunndal kommune har ikke en tjeneste som følger opp eldre hjemmeboende. Sunndal kommune har samarbeid med Røde Kors. Røde Kors har besøkstjeneste, som i Koronaperioden også innebar å ringe når det ikke var mulig med besøk. Du trenger ikke være medlem i Røde Kors, men må melde fra om at du ønsker å få besøk. Kontakttelefon er: 907 36 191.

Det ble bevilget midler til transporttjeneste ved Pensjonistsenteret, formålet var å gi et tilbud til de som ikke kommer seg dit ved egen hjelp. Som følge av koronasituasjonen er ikke dette satt i verk.

Det medfører ikke riktighet at det er brukere på korttidsavdelingen som over lengre tid i påvente av fast plass. Det er retningslinjer for tildeling av plass.

Pris for sykehjemsplass

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag.

Korttidsplass

Prisene for korttidsopphold justeres årlig.

Betalingssatser 2020:

Egenandel pr. døgn: kr 170,-

Egenandel for dag- eller nattopphold: kr 90,-

Langtidsplass

Hovedregel for betaling ved langtidsplass:

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 8 700 pr. år (2020), kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent.

Betalingen skal begrenses slik at du har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, ved uskifte og andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes utfra fraviker fra hovedregelen.

Oppholdstid ved avlastningsplasser er gjenstand for individuell vurdering.

Sunndal kommune gir trygghet for at du får omsorg når du trenger, både hjemme og ved behov for omsorgsplass eller institusjon. Du kan når som helst kontakte Serviceavdelingen tlf nr 71 69 90 00 ved Rådhuset dersom du har behov for hjelp og trenger bistand til å fylle ut skjema.

Jeg håper dette var svar på dine spørsmål, og at du blir trygg på at du får omsorg når du har behov.

Du må gjerne ta kontakt dersom du har flere spørsmål.

Kommentarer til denne saken