Viser til leserinnlegg om fastlegetjenesten, og kan gi følgende informasjon:

Alle innbyggere som er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. I Sunndal kommune er det en ledig fastlegehjemmel, den har vært ledig siden januar i år. Den har nå vært utlyst flere ganger, ingen har søkt på hjemmelen. Det er sviktende rekruttering av fastleger på nasjonalt nivå. Dette er dessverre en utfordring Sunndal kommune deler med mange kommuner, også i bykommuner er dette vanskelig.

Fastlegekrisen er slik en utfordring på nasjonalt nivå. Legeforeningen peker på at fastlegen må få en akseptabel arbeidsbelastning, gode fagmiljøer og økonomisk trygghet for at dette arbeidet skal bli attraktivt. Regjeringen lanserte Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 - 2024 mai i år, og det er satt av 1,6 milliarder kr. for å styrke fastlegeordningen i Norge.

Sunndal kommune ser alvorlig på at fastlegehjemmelen nå har stått ledig over tid, og er på ingen måte tilfreds med at den dekkes av midlertidige legevikarer. Det arbeides derfor aktivt med dette, og det gjennomføres flere tiltak:

Sunndal kommune deltar i legevaktsamarbeid med Molde kommune som vertskommune fra september i år. Dette letter vaktbelastningen for fastlegene, og skal bidra til at det blir mer attraktivt å være fastlege i Sunndal. Sunndal kommune har tatt tak i handlingsplanen som regjeringen lanserte, og søkte på tilskuddsordningen til helsedirektoratet ALIS avtaler for næringsdrivende leger. Dette bidrar til at den ledige fastlegehjemmelen blir mer attraktiv, og kan slik sikre flere søkere ved utlysning. Det er satt av midler til rekrutteringstiltak i budsjettet for 2021.Samarbeid med fastlegene i Sunndal er en nøkkel for å finne løsningene på rekrutteringsutfordringene. Sunndal kommune utarbeider plan for legetjenesten i Sunndal i samarbeid med fastlegene. Et av målene er å få en god oversikt over dagens utfordringsbilde, med gode og konkrete tiltak som resultat.

Alle innbyggere i Sunndal skal ha en fastlege som kan følge opp over tid, dette er viktig for å få god helsehjelp når en trenger det.

Vi fortsetter arbeidet med å finne en varig løsning for å dekke opp vakansen.