Sunndal Pensjonistforening: Kommentarer til forslaget for neste års kommunebudsjett

Av
DEL

Leserbrev I forslaget til kommunebudsjett for 2021 er det forslag om store endringer i kommunens drift. Enkelte har uttalt at kommunen heretter bare kan gjennomføre såkalte «lovpålagte tjenester». Hva slags tjenester er det?

Sunndal pensjonistforening vil med dette kommentere noen av de «lovpålagte tjenestene» som gjelder helse- og omsorgstjenestene.

Den 1. januar 2012 fikk vi ny lov om de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kapittel 3 i denne lova beskriver kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenestene. § 3-10 første ledd lyder slik:

«Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunes helse- og omsorgstjeneste.»

Hvem har Sunndal kommune brukt som representanter for pasienter og brukere når kommunen foreslår at tjenestene blir endra fra institusjonsbaserte til heimebaserte tjenester? Hvor er de skriftlige uttalelsene fra disse representantene?

I 2012 meldte Sunndal kommune inn at kommunen hadde 118 sjukeheimsplasser. I forslaget til budsjett for 2021 vil det ved utgangen av 2021 være 60 sjukeheimsplasser.

I forbindelse med innføringen av ny lov for kommunenes helse- og omsorgstjenester i 2012 var det gjort flere undersøkelser av beboerne ved landets sjukeheimer. I gjennomsnitt hadde beboerne i sjukeheim den gangen fire diagnoser. 80 % av beboerne hadde diagnosen demens og/eller kognitiv svikt.

Når det blir 60 sjukeheimsplasser i Sunndal kommune stiller vi spørsmålene:

Hvor mange diagnoser må en person ha for å få sjukeheimsplass i Sunndal?

Hvor stor andel av beboerne vil ha diagnosen demens og/eller kognitiv svikt?

Vi har også merket oss at politikere og administrasjon er godt fornøyd med kommunens helse- og omsorgstjenester etter at tallet på sjukeheimsplasser er redusert. Hvordan kan det da dukke opp leserbrev fra pårørende med tittelen «Jeg er så sint, så innmari sint» der manglende sjukeheimsplass er tema (Leserbrev i Aura Avis den 15. oktober.)?

§ 3-10 andre ledd i helse- og omsorgstjenestelova lyder slik:

«Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.»

Vi er ikke kjent med at Sunndal kommune har etablert slike system sjøl om pålegget kom i lovs form den 1. januar 2012. Eldrerådet har i 2020 vedtatt at det i Sunndal kommune blir oppretta to brukerråd – et brukerråd for Sunndal helsetun og et brukerråd for de heimebaserte tjenestene. Brukerrådenes oppgave er å skaffe informasjon om hvordan pasienter, brukere og pårørende opplever tilbudet og de tjenestene de mottar, og hva de mener bør forbedres.

Brukerrådenes rapporter skal nå fram til «systemnivå» i kommunen – det vil si til kommunedirektør og den politiske ledelse. I Helsedirektoratets veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten heter det som kommentar til forskriftens § 7 e) Medvirkning fra pasienter, brukere og pårørende:

«Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende blir innhentet og tas i bruk.»

Eldrerådet har sagt sitt! Nå er det opp til politikerne og kommunedirektøren å vedta forslaget, og gjennom ordningen få førstehånds kunnskap om situasjonen i eldreomsorgen. Vi mener at det haster med å få brukerrådene på plass.

Pårørende har vært og vil alltid være en viktig ressurs for kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Det ble veldig tydelig i vår og i sommer da nedstenging av tjenestetilbud i helse- og omsorgstjenesten ble iverksatt.

På 1980-tallet var det flere politiske parti som hadde «omsorgslønn» i sine partiprogram. Vi har merket oss at ingen i Sunndal kommune har nevnt ordet omsorgslønn eller omsorgsstønad til pårørende når tjenestene skal omlegges til mer heimebaserte tjenester. Vi vil derfor til slutt minne om helse- og omsorgstjenestelovens § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende:

«Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

1. opplæring og veiledning.

2. avlastningstiltak.

3. omsorgsstønad.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken