Saken om bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra, og utbetaling av tilskudd, tok fredag ettermiddag en ny vending. Lederen i kontrollutvalget, Trond Hansen Riise har sendt et brev til ordføreren, der han krever at saken ikke tas opp til behandling i økonomi- og planutvalget neste uke.

- Kontrollutvalget ser meget alvorlig på denne saken som de ikke anser ferdig fra sin side, der kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp, heter det bl.a. i brevet, som har slik ordlyd:

"Kontrollutvalget ser meget alvorlig på denne saken som de ikke anser ferdig fra sin side, der kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp.

Av møteinnkallingen til Økonomi- og planutvalget (ØP) den 01.03.2016 går det frem at sak 18/16 «Ny ambulansestasjon på Sunndalsøra, kostnadsberegning av to alternativ» skal behandles.

Denne saken hadde kontrollutvalget oppe til behandling først den 27.10.2014 i sak PS 45/14.

Den er senere behandlet i kommunestyret i Sunndal den 02.09.2015 i sak 70/2015 etter innstilling fra kontrollutvalget.  Kommunestyret fattet følgende vedtak:

 1. Kommunestyret tar revisjonens vurdering knyttet til Sunndal kommunes utbetaling av tilskudd til bygging av ny ambulansestasjon, til etterretning.
 2. Kommunestyret ser alvorlig på at utbetaling kan skje uten at det kontrolleres mot vedtak fattet av bevilgende myndighet og ber om at rådmann ser til at kommunens rutiner på dette området innskjerpes.
 3. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at merkostnadene endringen medførte for Helse og Sosialbygg Sunndal AS, blir bekreftet av en uavhengig sakkyndig.
 4. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere om deler av kostnadene til asfaltering skal belastes Helse og Sosialbygg Sunndal AS.

Kontrollutvalget fulgte opp saken i sitt siste møte den 18.02.2016 sak PS 05/16 med følgende vedtak:

 • Utredningen i saksframlegget til økonomi- og planutvalget i sak 3/13 den 22.01.2013 vedrørende merkostnaden er mangelfull.  Det fremkommer ikke motforestillinger mot Helse- og sosialbygg Sunndal AS (HSS) sine opplysninger om merkostnad.  Det er ikke vurdert om det er billigere eller dyrere å bygge i to etasjer.  Det er heller ikke gjort vurdering om økt areal genererer høyere leieinntekter for utbygger.  Hvorfor er ikke slike moment trekt inn i saksutredningen?
 • Hvilke vurderinger og begrunnelser ligger bak den fordel som er gitt ved å sette en tomtepris på kr 1 500 pr. år i bygselavgift ved å bygge i sentrum?
 • Hvor mye av asfalteringen, som ikke direkte gjelder vann og avløp, er ført mot selvkostområdene?
 • Hvorfor er det inngått en avtale som tilgodeser denne utbyggers kostnader med asfaltering når dette ellers er utbyggers ansvar?
 • Hvorfor ble det foretatt asfaltering av et større areal rundt bygget enn det som tilsvarte nødvendig grøft for framføring av vann og kloakk? (Teknisk sjef Eilif Magne Lervik bekreftet dette)
 • Hvorfor ble det utbetalt tilskudd uten at det forelå et byggeregnskap eller dokumentasjon eller ekstern bekreftelse på at det forelå merkostnader?
  Situasjonen viser at Plan, miljø og næringstjenesten (PMN) sine rutiner, som skal sikre at utbetalinger blir gjort i henhold til vedtak av bevilgende myndighet, ikke etterleves.
 • Er det nå innhentet dokumentasjon av merutgifter eller byggeregnskap som er bekreftet av selskapets regnskapsfører eller revisor?
 • Hvilke tiltak eller rutiner har rådmannen gjort eller endret på for å hindre lignende saker i fremtiden?
 • Kontrollutvalget vil ha svar fra rådmannen på hans habilitet til å saksbehandle denne saken videre til politisk nivå i Sunndal kommune.

Rådmannen møtte sammen med plansjef i dette møtet for å svare på spørsmål.  Kontrollutvalget var ikke tilfreds med svarene og har bedt rådmannen redegjøre for og svare skriftlig til neste møte i kontrollutvalget om ovennevnte spørsmål.  Kontrollutvalget ser meget alvorlig på denne saken som de ikke anser ferdig fra sin side, der kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp.

Kontrollutvalget ble i møtet orientert fra rådmannen om at sak om avslutning var under ferdigstilling til ØP sitt møte 01.03.2016.

Når en leser saksutredningen blir ikke kontrollutvalget sin befatning med saken nevnt.

På denne bakgrunn gjør kontrollutvalget ordføreren oppmerksom på kontrollutvalgets behandling av saken som utvalget ikke anser som ferdig behandlet fra sin side.  Kontrollutvalget mener saken til ØP sak 18/16 ikke er forsvarlig utredet og kontrollutvalget er kritisk og stiller spørsmål ved rådmannen sin habilitet i saken jf. Forvaltningsloven § 6, 2.ledd som sier at en offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til han upartiskhet.
Med dette ber kontrollutvalget ordføreren om å utsette behandlingen av saken i ØP 01.03.2016."