Sunndal kommunestyre: Stopp nedbyggingen av helsetilbudet i Møre og Romsdal!

Sunndal kommunestyre vedtok onsdag følgende uttalelse:

DEL

Sunndal kommune har lenge støttet byggingen av étt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Kommunestyret i Sunndal støtter fortsatt opp om bygging av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset. Dette nye fellessjukehuset vil ha stor betydning for helsetilbudet for innbyggerne i vår region.

Samtidig ser kommunestyret i Sunndal med bekymring på den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal. Vi er bekymret for pasientsikkerheten som følge av underfinansiering og nedskjæringer. Vi ber om at Helse Møre og Romsdal blir tilført midler, slik at de varslede nedskjæringene med blant annet fjerning av 200 stillinger og nedlegging av mange lokale helsetilbud stoppes. Vi oppfordrer Helse Møre og Romsdal om å se på effektivisering innenfor tjenester som ikke er direkte pasientrelaterte i det videre arbeidet med å redusere kostnader. Den generelle sjukehusøkonomien i Norge bør styrkes betydelig, slik at helsetilbudet til befolkningen sikres og blir best mulig.

Kommunestyret i Sunndal understreker at forutsetningene for fellessjukehuset var minst like godt pasienttilbud som når vedtaket ble fattet. Vi mener disse forutsetningene nå er truet.

Fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal må fortsatt være en tjeneste som er faglig forsvarlig og trygg for våre innbyggere. Kommunestyret i Sunndal krever derfor at sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde blir stoppet inntil SNR settes i drift. Vi krever videre at barneavdelingen i Kristiansund sikres helårsdrift.

Ambulansetjenesten i Sunndal er en viktig del av beredskapen i vår kommune som er preget av utfordrende geografi, tuneller og en stor industriarbeidsplass. Ambulanseberedskapen blir enda viktigere når Sunndal nå går inn i legevaktsamarbeidet i Romsdal. Kommunestyret i Sunndal krever derfor at Ambulansetjenesten opprettholdes på dagens nivå, og ber om at det arbeides videre for å styrke denne beredskapen.

Sist men ikke minst ber kommunestyret i Sunndal om at Helseforetaksmodellen tas opp til ny vurdering, med mål om å avvikle den og erstatte den med en styringsmodell som er mer demokratisk, og som plasserer ansvaret for styringen av spesialisthelsetjenesten hos politiske myndigheter.

Artikkeltags