Ordfører Ståle Refstie: Svar til Egil Veddeng

Ståle Refstie.

Ståle Refstie.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I et innlegg på min Facebook-side stiller Egil Veddeng en rekke spørsmål om kommunestyrets vedtak den 5. september om å opprettholde egen legevakt i Sunndal. Alternativet var å delta i et pilotprosjekt for legevaktsamarbeid i Romsdal, med mål om at Sunndal skulle bli del av dette. For ordens skyld ble kommunestyrets vedtak fattet med 20 mot 7 stemmer, der flertallet besto av AP, SV og FrP. Vedtaket lyder om følger:

«Sunndal kommune vil opprettholde egen, lokal legevakt for Sunndal, og vil derfor ikke delta pilotprosjektet som gjelder legevaktsamarbeid i Romsdal.

Kommunestyret ber administrasjonen arbeide videre med lokale tiltak for å sikre den lokale legevaktsordningen, herunder flere legehjemler, tiltak som kan gjøre det mer attraktivt for leger å etablere seg i Sunndal, ny velferdsteknologi som kan lette vaktarbeidet for leger, og samarbeid med helseforetakets ambulansetjeneste.»

Når det gjelder andre del av vedtaket, er det klart at listen over mulige lokale tiltak ikke er uttømmende. Dette er det først og fremst opp til Rådmannen og kommuneadministrasjonen å følge opp, men politikerne må selvfølgelig også gjøre vårt. For min del ser jeg helt klart behovet for å tenke nytt, samarbeide og bruke ressurser for å opprettholde lokal legevakt på sikt. Her skal jeg gjøre mitt.

Veddeng tar utgangspunkt i at kommunestyrets vedtak ble fattet mot faglige råd fra kommuneadministrasjonen, samt fra legene i Sunndal, som også sendte kommunestyret en uttalelse om dette i forkant av den politiske behandlingen. Det er riktig, men vedtaket ble også fattet ut i fra utredningen som lå til grunn for forslaget og legevaktsamarbeid i Romsdal, og vurderingene og konklusjonene i denne rapporten. Disse vurderingene skal jeg ikke gå inn på her. Rådmannens saksframlegg sier for øvrig at Sunndal kommune har en god legevaktløsning i dag. Dette kan endre seg i 2020 om nye kompetansekrav vil kreve at turnusleger i legevakt må ha utrykningsklar bakvakt, og vil bli vanskeligere etter 2023, når to av dagens leger i Sunndal kan søke om fritak fra legevakt på grunn av alder. Spørsmålet er hvordan vi best løser disse utfordringene.

At legene i Sunndal bidrar positivt og konstruktivt til organisering og drift av legevakten i Sunndal, slik Veddeng påpeker, er jeg fullt klar over. Denne ekstrainnsatsen fra legene har jeg alltid satt stor pris på. Legene og kommunen har kommet fram til gode, lokale løsninger, til beste for innbyggerne i Sunndal. All ære til dere som får dette til, og som legger ned mye innsats.

Veddeng spør så om hvorfor jeg ikke sørget for å få fram konsekvenser av et vedtak om fortsatt lokal legevakt til kommunestyret i forkant av den politiske behandlingen. Til det er å svare at Rådmannen har rett og plikt til å utrede og innstille overfor kommunestyret, og denne saken var grundig belyst. Veddeng spør også hvorfor jeg ikke korrigerte feilaktige argumenter i kommunestyrets debatt om legevaktsamarbeid, samt kommentarer om moralsk ansvar. Vel, jeg kan ikke svare for alt som blir sagt i debatter, hverken i denne eller andre saker.

Så sier Veddeng at kommunestyrets vedtak om fortsatt lokal legevakt er en merkbar innskjerping av kommunalt ansatte legers plikt til å ofre fritida for en fortsatt kommunal legevakt. Han viser til et nylig legemøte i Sunndal, hvor flere av legene uttrykte at de ikke er villige til å leve med en slik vaktbelastning som kommunestyrets vedtak vil føre til noen år fram i tid om dagens legevaktordning forblir uendret. Det har jeg full forståelse for. Innen den tid, hadde jeg derfor håpet at kommunen og legene kunne komme fram til gode og nye lokale ordninger som sikrer både rimelige arbeidsbetingelser for legene og fortsatt lokal legevakt i Sunndal. Kommunen har selvfølgelig ansvar for å ivareta arbeidsbetingelsene til alle sine ansatte, også leger i kommunal legevakt med fast beredskapslønn. Som Veddeng sier, har flertallet i kommunestyret et stort ansvar for å sikre fortsatt god og stabil legevakt og fastlegetjeneste i Sunndal.

Veddeng har også helt rett i at kommunen er avhengig av et fortsatt positivt samarbeide med fastlegene for å kunne tilby innbyggerne i Sunndal god og stabil legevakt og fastlegetjeneste. Uten å gå Rådmannen og kommuneadministrasjonen i næringa, håper jeg derfor at leger og kommune igjen kan diskutere hvordan vi best kan legge til rette for fortsatt lokal legevakt i Sunndal. Kan hende krever dette både ressurser og nytenking. Som jeg før har sagt, er fortsatt lokal legevakt i Sunndal utfordrende. Umulig bør det ikke være.


Artikkeltags