Gå til sidens hovedinnhold

Svar til kommunedirektør og ordfører i Tingvoll kommune fra Tingvoll krigsminnelag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Odd Roald Wiik har over flere tiår vært interessert i krigshistorie. Før sommeren 2017 hadde Odd Roald Wiik allerede filmet og kartlagt, og intervjuet personer i Straumsnes om andre verdenskrig og dens historie i Tingvoll.

Odd Roald Wiik var innom kommunehuset på Tingvoll i 2017 og etterspurte bistand om opplysninger og bilder fra krigen i nåværende Tingvoll kommune.

På kommunen fikk han beskjed om kontakte Jan Harry Røv. De møttes på Matkroken på Meisingset sommeren 2017, og startet samarbeid om kartlegging av festningsverk i Tingvoll. Interessen for bunkerne i Kalvehagen kom tidlig i prosessen. Ideen om utforming av en film om krigen kom etter hvert. Første del av dokumentarfilmen ble ferdig i 2019 og ble første gang vist på Sellanrå grendahus april 2019. Det kom 157 personer og så filmen. Responsen var stor og mange uttalte at dette arbeidet måtte fortsette og minner bevares. Del 2 ble ferdig mai 2020, og ble vist første gang i juni. Filmen er på en time og ett kvarter. Del 3 er under utarbeidelse, og alle intervjuer som er gjennomført i Tingvoll kommune av dem som har opplevd krigen er tatt vare på.

Det ble utført utallige timer, i mer enn to år, med arbeid på fritid for å ta bildene som ble en film. Facebook-siden til Tingvoll krigsminnelag har 381 medlemmer.

Mange i Tingvoll viste stor interesse for temaet, og det ble dannet en interesseorganisasjon; Tingvoll krigsminnelag, den 31. mars 2019.

Vi begynte å undersøke Kalvehagen og fant at det var minst tre bunkere i Kalvehagen. Vi undersøkte på nytt om Tingvoll kommune ville bistå med utgraving av bunkerne i Kalvehagen for å utforme en park i området.

Jan Harry Røv gjorde flere henvendelser til Tingvoll kommune, men opplevde liten respons.

Etter to år, 17. juli 2019, fikk Jan Harry Røv telefon fra Mattis Himo om at Tingvoll kommune, ved næring, plan og teknisk, uteavdeling, skulle grave frem bunkeren, Regelbau 105B, allerede neste dag. Jan Harry Røv fikk spørsmål om han kunne møte på kort varsel for å bli med på begivenheten. Jan Harry hadde ikke fått noe forvarsel om begivenheten, men tok raskt kontakt med Odd Roald Wiik om han kunne komme og filme hendelsen.

Uteavdelinga ryddet bort skog og kjørte tre fulle lass med treverk til Bergem, før utgravinga av Regelbau105B startet. Dette er vi svært takknemlige for i Tingvoll krigsminnelag. slik fikk vi registrert og filmet inne i bunkersen.

Tingvoll kommune tok bilder, og inviterte Aura Avis og Tidens Krav og spurte om de ville komme å dokumentere åpning av bunkeren.

Bunkeren ble sikret og inngangen fysisk stengt av Tingvoll kommune.

Vi spurte Mattis Himo om han kunne undersøke om Krigsminnelaget fikk utføre dugnad for å rydde inn i bunkeren. Det viste seg vanskelig på grunn av sikkerhetshensyn å utføre en slik jobb, med tanke på HMS tiltak.

En dag fikk allikevel krigsminnelaget tillatelse til å rydde i bunkeren. De ryddet oppholdsrommet, pumpet ut vann og ryddet bort alt rundt. Deretter stengte Tingvoll kommune bunkersen og Tingvoll krigsminnelag har ikke hatt adgang til bunkeren i ettertid. Bunkeren ble stengt siden dette er en kommunal eiendom.

Krigsminnelaget hadde flere muntlige henvendelser til Tingvoll kommune om fremdrift i saka. I prosessen fikk laget beskjed fra kommunedirektør Odd-Arild Bugge om at de måtte sette opp budsjett med tiltak for å ivareta sikkerheten og ferdigstillelse av området rundt bunkerne i Kalvehagen. Budsjett med tiltak og tegninger med sikring av bunker, sikring av inngang til bunker, plassering av masse og gjerde for å hindre innsyn mot Tingvoll legesenter ble sendt Tingvoll kommune 18.05.2020 i form av en Forvaltningsplan med ferdigstillelse av Kalvehagen.

Intensjonen med Kalvehagen og fremgravingen av Regelbau 105B, var å utforme en turistattraksjon i Kalvehageparken i Tingvoll kommune. Kalvehageparken kunne blitt en turistattraksjon som ville få turister til å stoppe og besøke Tingvoll, istedenfor som nå, hvor RV 70 stort sett er en gjennomfartsvei gjennom Tingvollvågen og videre mot blant annet Oppdal.

Det har kommet frem i ettertid at flere av søknadene var unødvendig og medførte misbruk av tid samt at det forsinket prosessen. Tingvoll kommune er selv ansvarlig for å godkjenne forskjellige standarder da det er kommunal eiendom.

Krigsminnelaget fikk svar fra Tingvoll kommune i e-post av 8. juni 2020 fra Odd-Arild Bugge, om kommunens delaktighet i det videre arbeidet med å sikre bunkerne/ferdigstille arbeidet ved legesenteret. I e-posten står at Tingvoll kommune bistår med graving ved næring, plan og teknisk ved uteavdelinga. Jan Harry Røv tok kontakt med ordfører Ingrid Waagen og etterspurte om dette innebar at Tingvoll kommune tar kostnadene med graving, personell og utstyr. Ordføreren skulle undersøke dette med kommunedirektøren. Det har kommet frem at kommunen hadde et internt møte, etter henvendelsen til ordfører, hvor svar som var sendt krigsminnelaget, ble omgjort til at: det ikke var aktuelt at Tingvoll kommune tok kostnadene med dette, men at krigsminnelaget måtte ta ansvaret og kostnadene med gravearbeidet og ferdigstilling.

Krigsminnelaget har fått to purringer for kostnadsoverslag for gravearbeid. Dette finnes i budsjett for prosjekt Kalvehagen. Tingvoll krigsminnelag har gjentatte ganger etterspurt om vi får fullføre prosjektet Kalvehageparken etter at Regelbau 105B ved kommunehuset er ferdigstilt. Vi har fortsatt ikke mottatt et svar.

Jan Harry Røv fikk med seg ordfører Ingrid Waagen og saksbehandler Dag Tore Suul på befaring Regelbau 105B medio juni 2020.

Ordføreren har sagt at hun skulle kalle inn til dialogmøte minst tre ganger uten at det har blitt utført.

Ordfører har fått beskjed om at krigsminnelaget har mottatt kr: 15.000 til skilting/opplysningstavle i Kalvehagen, fra Sparebanken Møre, de har mottatt kr 10.000 for gravearbeid fra Gjensidige Tingvoll/Halsa. Videre har de mottatt kr 10.000 fra Aquagen til gravearbeid. Tingvoll kommune har gitt kr 5.000 i kulturmidler i 2020. Laget fikk et oppstartstilskudd i 2019 på kr 5.000,- av gammelordføreren.

Det er innhentet pristilbud på gravearbeid som er innenfor det som krigsminnelaget har midler til. Dette har ordfører Ingrid Waagen fått beskjed om.

Svar til kommunedirektør Odd-Arild Bugge

Tingvoll kommune tok på seg ansvaret og gravde frem bunkeren Regelbau 105B, i juli 2019.

Tingvoll kommune stengte bunkeren i juli 2019. Krigsminnelaget har ikke hatt tillatelse til å gjøre noe med bunkeren før alle søknadene var på plass. Tingvoll kommune har bidratt til at ting har tatt tid.

Tingvoll krigsminnelag blir frustrert av å lese i lokalmediene at bunkeren i Kalvehagen ligger som «en utgravd røys» hvor to av medlemmene er nevnt med navn uten at de har fått mulighet til å komme med motsegn, eller kalt inn til dialogmøte med Tingvoll kommune som ordføreren har lovet flere ganger.

Tingvoll krigsminnelag har sørget for at alle søknader, forvaltningsplan, er sendt Tingvoll kommune innen 1. juli 2020. Vi minner om at Tingvoll krigsminnelag er en frivillig organisasjon. Og det sier sitt.

Nå har Tingvoll krigsminnelag sett seg lei på trenering av saken av kommunedirektør Odd-Arild Bugge og ordfører Ingrid Waagen. Tingvoll krigsminnelag vurderer å legge ned prosjektet i Kalvehagen, og kaller inn til ekstra ordinært årsmøte om eventuelt å legge ned Tingvoll krigsminnelag. Dersom krigsminnelaget blir oppløst har Jan Harry Røv og Odd Roald Wiik tatt ansvaret for å ferdigstille del 3 av filmen om krigsminner Tingvoll kommune.

Tingvoll krigsminnelag er svært skuffet over kommunedirektør Odd-Arild Bugge og ordfører Ingrid Waagen sin manglende støtte til frivilligheten som det snakkes om i festtaler.

Tingvoll krigsminnelag takker Tingvoll Arbeiderparti, som eneste parti, som har støttet oss under hele prosessen med arbeidet med å dokumentere og ta vare på krigsminner i Tingvoll kommune.

Jan Harry Røv og Odd Roald Wiik takker alle som har bidratt og stilt opp på intervju, og gitt støtte slik at dokumentasjon og film ble mulig.

Les også

– Dette er overmodent for opprydding

Kommentarer til denne saken