Kommunedirektøren skriver: «Det er registrert stor bekymring knyttet til driften av biogassanlegget blant lokalbefolkningen i Håsen / Tredalsområdet og flere virksomheter på Håsøran industriområde». Her mener vi kommunedirektøren bagatelliserer problemet. Vi er langt flere som mener oss berørt og frykter konsekvenser om et slikt anlegg blir bygd så sentrumsnært.

Videre skriver kommunedirektøren: «Sunndal kommunestyre ber derfor at de strengeste anbefalinger og grenseverdier i miljødirektoratets veileder TA3019/2013- regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven, legges til grunn når det skal settes krav til luktutslipp». Vi noterer oss at kommunedirektøren her ber om at de strengeste anbefalinger legges til grunn. Dette er vel og bra, men fremdeles vil det bli luktutslipp, planlagte og uplanlagte i forbindelse med uhell/ulykker o.l. Dette vil i hovedsak si, at uansett de strengeste krav/anbefalinger vil vi bli berørt. Her må Sunndal kommune ta ansvar for sine beboere og annen næringsvirksomhet og folkehelseperspektivet.

Kommunedirektøren skriver: «I tillegg til konsekvens for nærmeste bolig, må det også tas hensyn til kontorarbeidsplasser, detaljhandel og kafèvirksomhet i umiddelbar nærhet til anlegget». Her er det ikke snakk om en bolig, (Tredal, Håsen, Verksbyen, Sjølseng, Hammeren, Bruflata, Hjelltrøa, Håsjellan, Viklandet Oppdøl og ellers store deler av Sunndalsøra sentrum) flere av de nevnte boligområdene vil bli kraftig berørt, da vindretninga ofte står rett på. At situasjonen også til tider vil bli uholdbar for andre virksomheter på området må også tas med i beregninga. Å drive Kafè med uteservering vil nok bli ei stor utfordring.

Hvorfor er ikke tur/ rekreasjons og naturvernområdet nevnt? Vi mener dette er meget viktig å ta hensyn til. Kommunedirektøren skriver : «virksomheten må etablere et omfattende reservedelslager for raskest mulig utbedring av skader ved svikt i anlegget, ref. LH3 i risikomatrisen». Dette krever lagringsplass og god økonomi, da disse delene er dyre i innkjøp. Eks. Ca. 150 000,- for et rensefilter.

Kommunedirektøren skriver videre: « Det må tas hensyn til kraftige vindkast knyttet til drift av fakkel/pilotflamme». Hva menes med dette? Området er belastet med mye og kraftig vind. Om biogassanlegget må fakle i forbindelse med uforutsette hendelser/uhell/ulykker skal man da avbestille den kraftige vinden?

Kommunedirektøren skriver videre : Lufting av tankbiler må gjøres på områder som ikke vil gi luktsjenanse til omkringliggende boligområder, bedrifter og kontorlokaler. Vi mener dette ikke blir Ductors ansvar, da en annen virksomhet skal bygge, eie og drifte mottakshallen. I følge Ductor er det i mottakshallen den største faren for lukt/ søl/uhell kan/vil skje.

Kommunedirektøren skriver: «Det bes også om dokumentasjon på hvilke tiltak som er mulig å sette i verk dersom krav i tillatelsen ikke kan overholdes etter idriftsettelse av anlegget». Det finnes mye og god dokumentasjon i media på at utbyggers lovnader om slike tiltak ikke blir overholdt.

Kommunedirektøren skriver : «Kommunen skal også sette krav til rensing av prosessavløpsvann før påslipp til kommunalt ledningsanlegg». Vi mener at dette ikke vil bli Ductors ansvar, da en annen virksomhet skal bygge, eie og drifte renseanlegget for prosessavløpsvannet fra biogassanlegget.

Dette er kommunedirektørens forslag til høringsuttalelsen som Sunndal kommune skal sende til statsforvalter. I møter og samtaler med våre folkevalgte har vi fått forståelse av at de aller fleste er sterkt bekymra og imot en etablering av et biogassanlegg på Håsøran. Dette gir oss tro på at høringsutalelsen til statsforvalter gjenspeiler dette så godt, at det ikke er noen tvil hvor de står i saka!