Du har i lang tid satt frem påstander om de kriminelle handlingene i forbindelse med import og lagring/deponering av møllestøv i Bergmesteren på Raudsand, og som har påført Molde kommune og ikke minst innbyggerne på Raudsand både forpliktelser og helseskader.

Før kommunestyrets behandling av klagesaka vedr. Bergmesteren Raudsand As har du publisert at SV-representant på Stortinget, A. Nævra, har stilt spørsmål til miljøvernministeren. Siden Romsdals Budstikke enda ikke hadde trykket innlegget dit sendte du det ut til alle i kommunestyret. Du stilte spørsmål ved SFT, nå Miljødirektoratets, vedtak om bl.a. møllestøvet som ligger deponert der. Og det skal du ha, da svaret kom sendte du også det ut til de samme mottakerne.

I svaret fra Miljøvernministeren står det: «Denne saka har historie tilbake til 1990 da Statens forurensningstilsyn, no Miljødirektoratet, gav løyve til å mellomlagre sekker med møllestøv på Raudsand. Møllestøvet skulle gjenvinnast av bedrifta Aluscan, seinare Aluvest og Alumox. Av ulike grunnar, mellom anna to konkursar, vart ikkje avfallet gjenvunne. I staden for vart det gitt løyve til å omgjere mellomlageret til deponi». «Statens forureiningstilsyn gav i sin tid løyve til import av møllestøvet fordi anlegget hadde løyve for import av denne typen avfall. Dette er i samsvar med det felleseuropeiske regelverket for eksport og import av avfall (grensekryssforordningen)».

I flere tidligere leserinnlegg har jeg forsøkt å konfrontere deg med at du har drevet med løgn. Du har helt bevisst satt fram usannheter om lett identifiserbare enkeltpersoner. Du har i tillegg fått med deg andre politikere som også har satt fram lignende påstander. Hele denne prosessen fra deg og store deler av nei-siden har i meget stor grad vært en massiv heksejakt på de som satte hus og hjem i pant, og brukte dag og natt i kampen for å skape nye arbeidsplasser etter nedleggelsen av 180 industriarbeidsplasser på Raudsand. Og alt dette for å svartmale og skape usikkerhet og frykt blant befolkningen i kampen for å stoppe videre industrietablering på Raudsand.

Mitt spørsmål til deg nå Bjørn Jacobsen er: Hvordan vil du handle nå, når miljøvernministeren i så klar tale poengterer at både import og lagring var i henhold til gitte tillatelser? Er det slik at SV sine folkevalgte mener de kan «bruke» folk på den måten du har gjort for å nå et mål om null aktivitet i distriktene i nye Molde kommune. Vil du be de du har hengt ut om unnskyldning?