Miljødirektoratet stiller følgende vilkår til fellingen:

1. Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for å gjennomføre fellingsforsøket i tråd med instruksen for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt.

2. Fellingen kan gjennomføres innenfor de delene av Surnadal, Sunndal, Rindal og Oppdal kommuner som ligger i Trollheimen landskapsvernområde. Innsatsen bør rettes inn mot yngleområder for jerv og som er vanskelig tilgjengelig for ordinær lisensjakt.

3. Beslutningen gjelder i tidsrommet fra 8. november til 30. november 2021.

4. Miljødirektoratet kan trekke tillatelsen tilbake.

Over bestandsmålet

Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål om 39 årlige kull av jerv med delmål fordelt på fem av de åtte rovviltregionene i landet. De regionale rovviltnemndene har i sine forvaltningsplaner for rovvilt lagt grunnlaget for en geografisk differensiert forvaltning innenfor regionene, med prioriterte jerveområder og prioriterte beiteområder. Det går fram av rovviltforliket at det er et mål at lisensfelling skal være det primære virkemiddelet for å regulere jervebestanden for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Ekstraordinære uttak kan på denne måten reduseres til et minimum. Med ekstraordinære uttak menes Miljødirektoratets vedtak eller beslutninger om skadefelling av jerv, som Statens naturoppsyn gjennomfører i tråd med fellingsinstruksen.

Stortinget har fastsatt følgende bestandsmål for jerv, målt i årlige valpekull:

  • Antall valpekull for landet: 39
  • Antall valpekull for region 6: 10

Tall fra overvåkingen av jerv i regionen viser 17 observasjoner av valpekull i region 6 i 2021. Observasjoner av valpekull i region 6 i perioden 2019-2021 er henholdsvis 18, 17 og 17, og antall valpekull i region 6 etter ekstraordinære uttak de siste tre årene er 13, 14 og 15.

I vedtaksdokumentet, som er datert 8. november, framgår det at pr. 3. november i inneværende lisensfellingsperiode er fire jerver belastet kvoten i region 6. En av disse er felt innenfor det aktuelle området det nå er gitt skadefellingstillatelse for. Perioden for lisensfelling av jerv er fra 10. september til 15. februar.

Det er i de siste tre årene (2019, 2020 og 2021) registrert 62, 63 og 60 valpekull av jerv i Norge. I samme periode er det tatt ut 9, 9 og 8 valpekull i ekstraordinære uttak, i tillegg til uttak gjennom lisensfelling og skadefellinger.

- Stort skadepotensiale

Statsforvalteren i Trøndelag utbetalte for reinbeiteåret 2019/2020 erstatninger for 145 tamrein som tap til jerv i Trollheimen reinbeitedistrikt. Saueeiere i Surnadal kommune fikk erstattet 167 sau og lam som tapt til jerv i 2020. Tilsvarende ble det erstattet 62 sau og lam i Rindal kommune, 648 sau og lam i Oppdal kommune og 138 sau og lam i Sunndal kommune. Deler av disse kommunene ligger innenfor Trollheimen landskapsvernområde. Erstatningsoppgjøret etter reinbeiteåret 2020/2021 og saueerstatning etter beitesesongen 2021 er ikke klart så langt. I løpet av 2021 ble det påvist tap av 8 sau og lam til jerv i dette området.

I sin vurdering har Miljødirektoratet lagt til grunn at Statens naturoppsyn har påvist skader av jerv på sau og lam i dette området i 2021, og at det er utbetalt betydelige beløp som erstatning for tap av både sau og tamrein i 2020:

- Vi vurderer skadepotensialet på sau og tamrein som stort. Det aktuelle området er utenfor jerveprioritertområde i forvaltningsplanen for rovvilt i region 6. De siste årene er det påvist flere ynglinger av jerv innenfor området.

Vektlegger skadehistorikken

Miljødirektoratet påpeker videre at lisensfelling har ikke vært tilstrekkelig for å regulere bestanden av jerv og/eller redusere skadepotensialet for beitenæringen i enkelte områder av region 6.

- Vi har lagt avgjørende vekt på skadehistorikken og skadepotensialet for sau og tamrein. I tillegg har vi lagt vekt på bestandssituasjonen for jerv i regionen, den geografiske differensieringen av prioriterte beiteområder og forvaltningsområdet for jerv nedfelt i forvaltningsplanene, rovviltnemdas årlige prioritering av aktuelle områder for uttak, og den nasjonale bestandsstatusen for jerv.

- Vi mener at uttaket ikke vil være til skade for bestandens overlevelse. Det vil heller ikke komme i konflikt med de nasjonale bestandsmålene for jerv. Vi mener det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning enn et ekstraordinært uttak av jerv vinteren 2021/2022, skriver Miljødirektoratet i sitt vedtak.

Dette er en beslutning, og ikke et enkeltvedtak. Det er derfor ikke mulig å klage.