Studier av dokumentene i søknaden fra Gadus Group Nordmøre Torsk om oppdrettsanlegg på Mjølkill (Melkild).

Jeg har begynt å studere følgende dokument av 14 på til sammen 193 sider:

«Gadus Group AS sine vurderinger av risiko for påvirkning av villtorsk fra oppdrettsanlegg

- Grove, Sunndal kommune»

Jeg er kommet til side 7 av 28 sider, men her begynte det bli så frusterende det hele, at jeg vil varsle publikum om et punkt jeg har satt meg grundig inn i.

Avsnitt 3. (Side 7) Svarpunkt markert med svart prikk. Gadus opplyser at de har valgt IKKE å søke på lokaliteter som ligger i eller i umiddelbar nærhet av registrerte beite- og oppvekstområder for villtorsk i henhold til fiskeridirektoratet sin kartløsning og henviser til Kartlag «Oppvekst – beiteområde». Resten av avsnittet inneholder en forsikring om at Gadus er forsiktigere enn det som kreves. Kommentar: Det var umulig uten hjelp å finne dette Kartlag «Oppvekst – beiteområde». Fiskeridirektoratet opererer ikke med Kartlag i sin oversikt, men med Temalag. Fiskeridirektoratets informasjonsavdeling klarte etter en stund å finne «Oppvekst – beiteområde» under et temalag: Kystnære fiskeridata. Og rett nok: Der blir det ikke markert noe ved å trykke på «Oppvekst – beiteområde». Men trykker en på temaet Gytefelt torsk MB under dette temalaget, får en markert ett skravert felt som strekker seg fra Lille-Melkild tvers over til vest for Flå og til Sunndalsøra. Trykker en på de 3 prikkene bak stikkordene, kommer det også opp en ramme der Fiskeridirektoratet gjør greie for hvordan informasjonen er innhentet. En får også opp 4 avgrensede gyteområder for fisk innenfor dette skraverte feltet ved videre trykking på temaer. Og hele fjorden, også ut for Gadus sitt påtenkte anlegg er markert som Rekefelt. Og finner en fram til temaet Kysttorsk nord for 62 grader Nord, er hele fjorden markert som Utbredelsesområde. Det er den også for mange andre fiskeslag. Altså er hele fjorden egentlig markert som beiteområde for kysttorsk, mener jeg.

Men ellers er det for det meste tomt med registreringer mellom linjen omtalt ovenfor og området utover til Angvik – Tingvoll, mens det kommer opp mange registreringer for områdene ut mot kysten og på kysten. Det er ytterst få registreringer innover i de andre fjordene også. Dette fant jeg interessant å få en kommentar til, og spurte derfor Fiskeridirektoratets informasjonsavdeling. Svaret var: Det er fordi det er foretatt ytterst få undersøkelser i disse områdene. Fiskeridirektoratets kartløsning er IKKE et ferdig prosjekt. Det er under utarbeiding og utvikling, og det er bare så vidt påbegynt reelt sett. Likevel bygger altså Gadus Group på at det ikke finnes gyteområder, oppvekstområder og beiteområder i nærheten av sine anlegg på Mjølkill (kalt Grove) og i Ålvundfjorden. Det må da kalles å holde folk for narr? Og det er ikke bare Fiskeridirektoratets kartløsning som viser at de IKKE er gjort særlige undersøkelser av marint liv innover i fjordene. Det viser også Artsdatabanken viss en ser på deres registreringer! Så jeg tillater meg alt på dette tidspunkt å be Gadus Group Nordmøre Torsk å trekke sine søknader om torskeoppdrett på Mjølkill (Melkild) og i Ålvundfjord inntil det foreligger undersøkelser og forskning som viser at dette ikke skader livet i fjordene.