Vedr skolestrukturutredningen

Tingvoll kommune har på forbilledlig vis utarbeidet en grundig, bred og omfattende utredning basert på folkemøter, og mange lokale arrangement, innspill fra foreldre, elever, lærere og andre interessenter. Utredningen er i sluttfasen nå, og skal endelig foreligge den 16.mars. Den vil da bli lagt til grunn for kommunedirektørens innstilling til kommunestyrets behandling av saken den 5. Mai.

FAU ved Tingvoll Barne og ungdomsskole hadde møte 9.3, og fikk da presentert innhold og hovedtrekk i utredningen. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å gi uttrykk for følgende:

Kommunen står overfor betydelige utfordringer i åra som kommer. Den demografiske utviklingen viser stort behov for styrkning av eldreomsorgen, samtidig som elevtallet er synkende. Dette vil måtte medføre en vridning av økonomien.

Vi er opptatt av at det tas grep som vil styrke kommunen som en enhet.

Det kanskje viktigste i denne diskusjonen er knyttet til Tingvoll videregående skole og muligheten for å sikre dette skoletilbudet i tida som kommer. Hvordan kan vi bidra til sikring av fortsatt drift her? Vi skal legge stor vekt på barnas beste i de valg som gjøres, også i skolestrukturdiskusjonen. Hva er barnas beste? Den foreliggende utredningen vil være nyttig lesning selv om den ikke kan gi svar på alle problemstillinger. Fau ved Tbu mener at:

  • Det er til barnas beste at vi har en videregående skole i kommunen, det er ikke til deres beste at de skal måtte bo på hybel som 15-16-åringer. Koblingen mellom TVGS og Norsøk/Tingvoll gård understøtter også kommunens profilering som økokommune og bør styrkes.
  • Det er til barnas beste at vi får en grunnskole med sterkt faglig miljø for lærerne.
  • Det er til barnas beste at de får flere medelever de kan være sammen med og knytte vennskapsbånd med.
  • Det er til barnas beste at kommunen fremstår som en enhet, ikke tettsteder med bygdestrid imellom disse. En felles 1-10 skole vil over tid understøtte dette. Vi kan bedre bygge kommunen vår for framtida, med tettere bånd mellom alle elevene.
  • Vi vil også fremheve behovet for god svømmeopplæring for elevene i barne- og ungdomsskolen, og dette tilbudet står sterkt allerede i dag.

FAU mener at dette er punkter som må løftes opp i diskusjonen. Tingvoll kommunes definitive sentrum er i Tingvollvågen. Det må følgelig ligge en 1-10 skole her. Det er her de fleste barna i kommunen vil bli født i årene som kommer, det viser også befolkningssammensetningen i hver av skolekretsene. Så har vi tilbud i skolekretsene som barna bruker på kryss og tvers, skiskyting i vågen kan rekruttere barn fra Straumsneset, og skyting og klatring i hallen på Straumsneset trekker allerede barn og unge fra Tingvollvågen.

Det er ulike byggeprosjekter som er under planlegging/vurdering i kommunen. Utredningen viser et betydelig behov for bedrede skolebygg. Samtidig er det beslutte å skulle bygge nytt sykehjem. TVGS trenger også modernisering, og for den del også barnehagen i vågen. Disse institusjonene ligger et steinkast fra hverandre, med et aktuelt tomteareal i midten. Kan vi se dette i sammenheng, et «Campus Tingvoll»? Felles basseng, hall, bibliotek, kantine, ikt, helsestasjon/skolehelsetjeneste osv?

De økonomiske utfordringene kommunen står overfor, med høy gjeldsgrad pr innbygger og en demografisk utvikling som fordrer en vridning av økonomien, gjør det nødvendig å ta tydelige grep. Vi håper dette kan bety at kommunen, ved en endret skolestruktur skaper en framtidsretta, sosialt og faglig sterk skole både for dagens elever, og de kommende generasjoner.