Ap har de gode svarene

Ståle Refstie, 1. kandidat for Sunndal Ap

Ståle Refstie, 1. kandidat for Sunndal Ap

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ståle Refstie, 1. kandidat for Sunndal Ap

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Som sosialdemokrat tror jeg på grunnverdier som frihet, samhold, solidaritet og like muligheter for alle. Jeg ønsker å bidra til at disse verdiene preger de politiske vegvalgene i Sunndal. Gjennom seks år som ordfører har jeg dessuten blitt svært glad i Sunndal. Jeg synes det er godt å kunne jobbe til beste for alle Sunndalinger og for utvikling og vekst i bygda vår.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Fordi Arbeiderpartiet har gode svar og løsninger på utfordringene i Sunndal, slik at bygda kan utvikle seg videre og folk kan trives og leve spennende liv her. Du finner dem i vårt partiprogram. Arbeiderpartiet har levert gode resultater i Sunndal, og vist at vi er til å stole på og gjør det vi sier vi skal gjøre.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Vi vil satse på ungdommen. Ungdom og unge voksne skal trives og utvikle seg i Sunndal slik at de ønsker å leve sine liv her. Det vil vi legge til rette for, blant annet gjennom bedre tilgang på lærlingeplasser, forebyggende ungdomsarbeid, samt bedre tilbud av utleieboliger og førstegangsboliger. Vi vil også utvikle et helhetlige integrerings- og inkluderingsprogram i samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Uten ungdom, unge voksne og barn stopper Sunndal. Derfor er dette vår viktigste sak de neste fire årene.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Åpenhet, kreativitet, raushet, dugnadsånd og solidaritet – verdier som jeg opplever står sterkt i Sunndal.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Vi må snu den negative flyttestrømmen. Flere må velge å bli boende i Sunndal. For å få dette til, løfter Arbeiderpartiet fire hovedsaker som vi vil jobbe spesielt med spesielt med de neste fire årene: 1) Ungdom og unge voksne skal trives og utvikle seg i Sunndal, slik at de ønsker å leve sine liv her, 2) Barn og ungdom i Sunndal skal oppleve et trygt og samtidig utviklende skoletilbud, enten de trenger spesiell oppfølging eller ekstra utfordringer, 3) Vi skal fremme et allsidig, solid og bredt næringsliv i Sunndal, samtidig som vi satser på integrering av innvandrere og tilflyttere, og 4) Vi skal føre en god eldrepolitikk som treffer alle eldre, der alle kan bo hjemme så lenge som mulig, og får heldøgns omsorgsplass når de trenger det.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Legg bort planene om å kutte i den kommunale eiendomsskatten på verk og bruk – la Sunndal få beholde disse 25 millionene vi hvert år får som skatt på kraftlinjer og Sunndal Verk. Kutt i eiendomsskatten på verk og bruk er brudd på samfunnskontrakten som Norge har hatt i over 100 år: Kommuner som avgir areal og naturressurser til industri- og energiformål skal få kompensert for dette gjennom eiendomsskatt, slik at innbyggerne i kommunene får del i verdiskapingen i anleggene til bruk på kommunale tjenester og tilbud.

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Det viktigste for Arbeiderpartiet er at folket i Sunndal skal avgjøre om vi skal slå seg sammen med andre kommuner eller ikke, og i så fall med hvilke. Derfor vil vi legge til rette for en bred folkelig debatt om kommunestruktur, og legge en eventuell sak om kommunesammenslåing fram for folkeavstemning. Den prosesser er vi midt i, og det er for tidlig å konkludere. For Sunndal Arbeiderparti er det likevel viktig at eventuelle nye kommunegrenser baseres på naturlige bo- og arbeidsregioner slik de har utviklet seg etter forrige kommunereform i 1965.

Bør fylkeskommunen bestå?

– Ja. Skulle fylkene bli erstattet av større regioner, bør Nordmøre og Romsdal gå samlet til en midt-norsk region.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Arbeiderpartiet sier nei til økt søndagsåpning i Sunndal.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Det bør jeg bli. Jeg mener Arbeiderpartiet har de beste løsningene for Sunndal, og jeg er partiets ordførerkandidat. Etter seks år i om ordfører har jeg dessuten erfaringen og nettverket som skal til for å gjøre en god ordførerjobb. Jeg er motivert og klar for fire nye år.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– Mye. Vi kan legge til rette for mer sykkelbruk og mindre bilbruk, mer sjøtransport av gods, økt bruk av spillvarme fra Verket, lavere energibruk i offentlige bygg og tilrettelegging for bruk av el-biler – for å nevne noe. I Sunndal kan vi dessuten legge til rette for økt produksjon av miljøvennlig aluminium basert på ren vannkraft, et tiltak som monner i global sammenheng.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Spennende og varierte jobber, varierte botilbud, herunder flere utleieboliger, bedre utdanningstilbud, herunder flere lærlingeplasser, gode kommunale tjenester og tilbud, samt varierte og givende fritidsaktiviteter. Sunndal Arbeiderparti vil jobbe for alle disse sakene i årene som kommer. Sunndal må være et samfunn som tar varmt imot alle som ønsker å leve sine liv her.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken