Ønsker ny retning

Stig Fjeldset, 1. kandidat for Tingvoll FrP

Stig Fjeldset, 1. kandidat for Tingvoll FrP

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Stig Fjeldset, 1. kandidat for Tingvoll FrP

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikk?

– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og FrP har vært mitt parti siden slutten av 70-tallet. Jeg har tro på og respekt for det enkelte menneskes egenart, og den enkeltes evne til å bestemme over eget liv og økonomi.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Hvis du ikke er fornøyd med dagens regime bør folk stemme på meg og mitt parti. Vi vil forenkle styringen av Tingvoll kommune. Færre prosjekter, færre ulønnsomme miljøsatsinger, mindre til kultur for voksne, mindre kostbare byggeprosjekter, mindre eiendomsskatt, mindre intriger på kommunehuset. Du vil få mere satsing på eldreomsorg, mere til skole og barnehage, mere til vedlikehold av bygninger og veier og et bedre arbeidsmiljø. Vi er en liten kommune og det er viktig at vi kan omstille oss raskt etter de behovene våre innbyggere til enhver tid har.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Tingvoll FrP vil øke grunnbemanningen innen helse og omsorg. Vi vil gi alle som har behov for heldøgns pleie, rett til sykehjemsplass i egen kommune.

Hvilke verdier er viktig å ta vare på i din kommune?

– Det er mange viktige verdier i Tingvoll-samfunnet som vi ikke vil gi slipp på. De viktigste er nok: Ytringsfrihet, rettferdighet, likeverd og likestilling.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Vi må forenkle driften av kommunen, vi må jobbe mere med og prioritere primæroppgavene en kommune skal jobbe med. De siste årene har vi brukt altfor mye ressurser på interne stridigheter og prosjekter. Vi må få fokuset over på innbyggerne og tjenesteproduksjon.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Da ville jeg be Erna legge noen statlige arbeidsplasser til Tingvoll. Dette vil medføre tilflytting til Tingvoll, og vi skulle gjerne hatt flere innbyggere.

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Tingvoll FrP skal jobbe for at prosessen har bred folkelig appell med folkeavstemning som rådgivende tilbakemelding for vedtak. Fokuset må ligge på bedre tjenestetilbud, sterkere lokaldemokrati og mere selvråderett. Dagens tilbud innenfor skole, barnehage og institusjonsplasser må opprettholdes eller styrkes.

Bør fylkeskommunen bestå?

– FrP vil fornye norsk forvaltning for å redusere offentlige kostnader og byråkrati. Fylkeskommunen har vært, og er, et unødvendig og fordyrende ledd i den offentlige forvaltning. Vi vil derfor legge ned fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– FrP vil avskaffe bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Jeg bør bli Tingvoll kommunes neste ordfører. Jeg vil jobbe hardt hver eneste dag for Tingvolls innbyggere. Jeg vil representere kommunen på en god måte og jobbe for kommunens og innbyggernes interesser inn mot stat og fylkeskommune. Jeg vil være garantisten for et godt tjenestetilbud i Tingvoll, med et spesielt fokus på de yngste (skole/barnehage) og de eldste (pleie og omsorg).

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– Svært lite. Jeg har stor tiltro til at hver enkelt innbygger i Tingvoll gjør det de kan til beste for miljøet. Det vi som lokalpolitikere kan gjøre er å legge til rette for våre innbyggere, spesielt med tanke på avfallshåndtering og kildesortering. Vi kan også påvirke kommunens eget forbruk og utslipp. Men det er viktig at det ikke blir symbolpolitikk og at vi utnytter fellesskapets ressurser på beste mulig måte.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Vi må først og fremst ha flere arbeidsplasser. Så må vi bli en god pendlerkommune, dvs. godt skole- og barnehagetilbud, gode samferdselsløsninger og rikelig tilgang på attraktive boligtomter.

Artikkeltags