Velferd i saueholdet: EU-prosjektet TechCare har fått finansiering

Lise Grøva. Foto: Anita Land.

Lise Grøva. Foto: Anita Land.

Lise Grøva ved NIBIO Tingvoll mottok nylig den gode nyheten om at EU- prosjektet TechCare har fått finansiering. Lise Grøva, med doktorgrad på flåttborne sykdommer hos sau, har jobbet med velferd på sau siden 2007.

DEL

– Dette er en fjær i hatten for arbeidet innenfor en av de viktigste utmarksnæringene i norsk landbruk, sier stasjonssjef Unni Støbet Lande i en pressemelding.

Forskning på velferdsteknologi på sau startet i 2015 med et forprosjekt finansiert av regionale forskningsfond Midt Norge - Sikring av utmarksressursen som næringsgrunnlag ved bruk av sensorsteknologi hos beitedyr. Deretter ble det hovedprosjekt – Teknologi for en bedre forvaltning og sikring av utmarksressursen som et fremtidig næringsgrunnlag, også finansiert av regionale forskningsfond Midt Norge samt Innlandet. Prosjektene har vært i tett samarbeid med forsker, bonde og veterinær Kristin Sørheim, NORSØK, flere norske forsknings og teknologimiljø, samt kommuner med utmarksinteresser.

Prosjektet skal ledes av Skottland over de neste fire årene. Prosjektet har en total ramme på 5 millioner euro og aktører fra UK, Norge, Italia, Spania, Frankrike, Irland, Hellas, Israel og Romania er med.

TechCare ønsker å bidra til at småfenæringa får tilgang på nyttig og smart teknologi som bidrar til både god velferd og økonomi. Sau og geit har en sentral samfunnsøkonomisk rolle i Europa, og det er spesielt i ekstensive driftsopplegg med småfe at bruk av teknologi har potensial. Småfe handteres vanligvis i flokk og enkeltindivid sin velferd fanges i mindre grad opp. Teknologi åpner for muligheten til å forbedre dyrevelferden på individ og flokknivå.

Næringsaktører i hele verdikjeden skal involveres for å peke ut viktige utfordringer med dyrevelferden og dermed finne mulige løsninger. Arbeidet vil innbefatte både utvikling og testing av egna teknologi.

TechCare ønsker å bidra til at småfeholdet får bedre tilgang på ny og egna teknologi i hele verdikjeden og over hele EU, og vil kunne gi eksempel på tilnærming og løsninger for andre dyreslag og produksjonssystemer, heter det i pressemeldingen.

Artikkeltags