Det er beklagelig at Norske Lakseelver med en slik melding naturligvis sprer frykt og usikkerhet om våre planer, ettersom de påstår at anlegget på Oppdal vil bli en trussel mot villaksen og sjøørreten. Det er absolutt ikke riktig, dette blir verdens sikreste oppdrettsanlegg med tanke på rømming og smitte. Vi trenger matfiskproduksjon på en sikrere og bedre måte enn det gjøres i dag. Anlegget spiller på lag med bevaring av villaksen, sjøørreten og livet i og ved elva Driva. Vi ville aldri planlagt et anlegg og en drift som truer bevaring av villaksen og sjøørreten.

Daglig leder Olav Skjøtskift tok umiddelbart kontakt med Norske Lakseelver for å oppklare åpenbare misforståelser omkring våre planer og vårt anlegg på Oppdal. Dette så fort vi ble kjent med bekymringsmeldingen mandag kveld denne uken, via ordføreren i Oppdal kommune. Norske Lakseelver har svart oss at de ikke har mulighet til å møte oss før i 2023. Vi møter svært gjerne Driva elveeierlag ved første anledning, og gjerne lenge før januar 2023.

Forutsatt at det er villaksen, sjøørreten og annet liv i elva de er bekymret for, har ikke elveeierlaget, Norske Lakseelver eller samfunnet for øvrig noe å frykte med anlegget på Oppdal.

Vi kan legge til at når søknaden var ute på offentlig høring kom det heller ingen innsigelser eller bekymringer til søknaden om akvakulturtillatelse overhodet.

Vi ønsker på en informativ og faktabasert måte forklare hvordan anlegget er planlagt, og vi har kanskje tatt for gitt at folk har forstått at dette anlegget spiller på lag med villaksen og sjøørreten.

Veterinærinstituttet utarbeidet i juli 2022 en risikovurdering av anlegget på Oppdal hvor det konkluderes med at «risikoen for at det skal kunne spres smitte ut fra anlegget vurderes som neglisjerbar. Risiko for rømming av fisk er eliminert, og avløpsvannet renses for partikler og biologisk avfall, og det vil gjennomgå en prosess med UV-behandling, ozonbehandling, samt infiltrasjon til grunnen, metoder som hver for seg kan forhindre at smitte slipper ut. Til sammen gir dette svært høg sikkerhet for at det ikke kan spres smitteagens for laksefisk fra anlegget».

Det er viktig at alle er klar over at anlegget ikke vil være i inngrep med elva Driva, selv om det ligger nært ved elva.

Vannet som skal brukes i anlegget vil ha en svært høy resirkuleringsgrad. Vannkilden er grunnvann og uttak fra kilden ble godkjent av NVE i 2019. Alt avløpsvann gjennomgår flere rensesteg, slik også risikovurdert av Veterinærinstituttet, før dette slippes tilbake i grunnen i jordinfiltrasjonsanlegg. Dette er et såkalt «lukket anlegg». Med andre ord, ikke en dråpe vann skal slippes ut i vassdraget Driva fra anlegget på Oppdal.

Lokasjonen på Oppdal like sør for tettstedet Driva 11 km sør for Oppdal sentrum ble valgt av flere grunner. Lokasjonen er velegnet for bygging av et lukket anlegg slik tidligere forklart. Lokasjonen har en dokumentert og godkjent drivbar grunnvannskilde. Grunnforholdene er velegnet til jordinfiltrasjon, det vil si tilbakeføring av renset avløpsvann til grunnen. Dette muliggjør bygging av et lukket anlegg. Detaljreguleringsplanen for anlegget ble godkjent i 2019.

Det kan også nevnes at like ved Drivas utløp, nærmere bestemt på Nofimas anlegg på Sjølseng ga Mattilsynet i 2018 tillatelse for inntak av fjellørret til avlsarbeid på fjellørret. Avlsarbeidet gjelder vår fjellørret. Det samme Mattilsynet gir også tillatelser til store settefiskanlegg som ligger i nasjonale laksefjorder.

Når det gjelder det lov- og forskriftsmessige er det faktiske feil i Norske Lakseelvers påstand. Vår stamfisk er hentet fra ikke-anadrome stammer av ørret (Salmo trutta) og er derfor ikke omfattet av § 3 i Forskrift om beskyttelse av laksebestander. Stortinget har gjennom Stortingsproposisjon nr. 32 (2006-2007) tabell 6.1 åpnet for at det er mulig med oppdrett i dalstrøk med vernet laksevassdrag. Vannkilden og resipienten til vårt anlegg på Oppdal er i samsvar med Vannressursloven § 2 ikke en del av vassdraget Driva. Så i tillegg til å ha retten på vår side er det som sagt avgjørende viktig for oss at vi spiller på lag med miljøet og samfunnet rundt oss, det gjelder villaksen og sjøørreten, og ikke minst de som forvalter disse dyrebare artene. Vi har stor respekt for viktigheten av mangfold og det arbeidet som blir lagt ned for å ta vare på miljøet vårt. Vi er trygge på at vi med en informativ og faktabasert tilnærming skal få på plass et godt samspill med Norske Lakseelver, Driva elveeierlag, lokalsamfunnene langs Driva og andre interessenter for den saks skyld.